دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

۱برون‌سپاری

برون‌سپاری­همانند­دیگر­موضوعات­علمی­با­تعاریف­مختلف از دیدگاه های متفاوتی برخوردار می باشد.برون‌سپاری در مفهوم اولیه خود بدین معناست که کارکنان بخشی از فعالیت های شرکت را به بیرون سپرده ودرحقیقت ،خود از فرآیند خارج می شوند واین کار توسط کارکنانتأمین کننده فعالیت ها انجام می گردد. این مفهوم از برون‌سپاری به برون‌سپاری­سنتی معروف­می باشد­درحالیکه دربرون‌سپاری نومطرح می گردد که کارکنان درحقیقت جابجا نمی­شوند وخدمتی نو،توسط یک شرکت در مجموعه فرآیندهای کسب وکار همان شرکت مورد بهره گیری قرار می گیرد.در هرصورت چنانچه بخواهیم تعریفی به صورت جامع تر اظهار کنیم،بایدتمامی جوانب برون‌سپاری ودسته بندی­های گوناگون را شامل گردد.برون‌سپاری انتقال ویانمایندگی دادن به یکتأمین کننده خدمات ویاعملیات همراه بامدیریت روز به روز فرآیند کسب وکار می‌باشد.براین اساس ،مشتری خدمات مشخص تری را درمورد موضوعات فرآیند مرتبط باکسب وکار دریافت می کند که مجموعه انها فرآیند کسب وکار راتکمیل می کند.بعبارتی،مفهومی که براساس­آن­بخشی از وظایف یک شرکت از داخل به خارج شرکت منتقل شده وتوسط دیگران انجام می گردد،برون‌سپاری راتداعی می کند. هدف از برون‌سپاری کاهش هزینه ها،افزایش کیفیت ویا آزادسازی بعضی منابع شرکت برای تخصیص آن به اموری که دارای اولویت بیشتری می باشد،می‌باشد.

گستره فرآیند برون‌سپاری تاحدی می باشد که می تواند در برگیرنده کلیه فعالیت های تولید ویاحتی فعالیت های باماهیت خدماتی نیز باشد.برون‌سپاری هنگامی به وقوع می پیوندد که یک موسسه تولیدی یاخدماتی ،تمام یابخشی از پیشنهادهای دریافتی را به پیمانکاران بیرونی واگذار نماید.اصولاً برون‌سپاری باهدف کاهش هزینه های تولید،آشنایی بافناوری های جدید ،بهره گیری مطلوب تر از زمان های در دسترس ومنابع محدود سازمان ،جلوگیری از پراکندگی فعالیت ها ونهایتاًگسترش بی رویه سازمان وهزینه های مربوطه صورت می پذیرد. .(پورمعلم ،1389: 17 )

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو