دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهایی که تنها تأثیر غیرمستقیم بر رضایت داشته‌اند.

براساس نتایج پژوهش درخصوص عوامل مؤثر بر رضایت، پنج متغیر از میان مجموعه متغیرهای مستقل توانسته‌اند صرفاً تأثیر غیرمستقیم (یعنی با واسطه متغیرهای وابسته دیگری مثل احساس امنیت و اعتماد اجتماعی) بر رضایت بگذارند. به طوری که:

1- متغیر احساس عدالت اجتماعی با ضریب 12/0 از طریق متغیر احساس امنیت و با ضریب 32/0 از طریق متغیر اعتماد اجتماعی بر رضایت تأثیر داشته می باشد. این نتیجه دلالت بر آن دارد که هر چه افراد تلقی مثبت‌تری از طریقه عدالت در جامعه داشته باشند، اندازه احساس امنیت و اعتماد در بین آنها بالا می‌رود و با بالا رفتن این دو متغیر، اندازه رضایت بیش از زمانی می باشد که این ارزیابی از گرایش مثبت کمتری برخوردار باشد.

2- متغیر امید به آینده اجتماعی با ضریب 22/0 با واسطه متغیر اعتماد، تأثیر افزاینده بر اندازه رضایت افراد دارد، این نتیجه نشان می‌دهد، هر چه اندازه امید به آینده اجتماعی بیشتر باشد، احساس اعتماد و در نهایت رضایت در زندگی بیشتر می باشد. پس، افرادی که امید زیادی به آینده جامعه ندارند، رضایت کمتری از زندگی دارند.

3- متغیر امید به آینده فردی با ضریب 30/0 با اسطه متغیر اعتماد و با ضریب 16/0 از طریق متغیر احساس امنیت تأثیر افراینده بر اندازه رضایت افراد دارد، این نتیجه نشان می‌دهد، هر چه اندازه امید به آینده فردی در بین مردم بالاتر رود، احساس اعتماد و امنیت و در نهایت رضایت در زندگی بیشتر می گردد(همان:20).

2-2-1-3- مطالعه تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد (قهرمان ،1384)

این پژوهش در میان 450 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام گردید؛ نمونه پژوهش متناسب با نسبت جنسی (6/35 درصد مرد و 4/64 درصد زن) و متناسب با جمعیت دانشکده های دهگانه این دانشگاه انجام پذیرفت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟