دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

۲بیان مسئله

درسال های اخیر،مدیران­تحقیقاتی­بایک حقیقت گریز ناپذیر وقطعی­مواجه شده­اند وآن چیزی غیر از تغییرمحیط فعالیت نیست.ظهور بازارها ورقبای جهانی واستراتژی های جدید رقابتی(که برپایه کیفیت ،سرعت ،وپیمان های همکاری بناشده اند)،مدیران رامجبور به اتخاذ استراتژی های مدیریتی ،ساختارهاوسیستم های جدیدی نموده می باشد.

هم اکنون بسیاری از سازمان ها وحتی­موسسات تحقیقاتی،ازفعالیتهای معمول داخلی به سوی برنامه­های جدید توسعه وبکارگیری فناوری­درقالب­همکاری­ها­روی آورده­اند.ضرورت مشارکت وبرون‌سپاری ،سوالهایی می باشد که اکثر شرکت ها باآن مواجه هستند،زیرا که شرکت ها منابع محدودی دارند ونمی توانند بضاعت مالی داشتن  تمام تکنولوژی را در درون خود راداشته باشند.

نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برون‌سپاری شده می باشد.اگرچه مفاهیم استراتژیک برون‌سپاری طی سالیان زیادی مورد بحث قرار گرفته اند،اما اغلب تصمیمات برون‌سپاری صرفاٌبراساس هزینه اتخاذ می شوند.رویکرد سیستماتیک در­برون‌سپاری امری­حیاتی می باشد وبه عنوان یکی از عوامل بحرانی موفقیت در مدیریت تدارکات ومشارکت های پروژه های تحقیقاتی،به این مساله پرداخته شده می باشد.مساله برون‌سپاری در سازمان ها موضوعیت دارد.اما درپروژه های تحقیقاتی بواسطه وجود­ریسک از دست رفتن دانش انحصاری سازمان اهمیت دوچندانی می یابد .نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برون‌سپاری شده می باشد.تصمیمات برون‌سپاری مقداری از منابع وسرمایه راجهت صرف درموارد دیگر آزاد می سازد.

برون‌سپاری به این شکل سبب کاهش هزینه ها حتی تا39%شده می باشد،جدا از اینکه منافعی مثل وارد شدن به بازارهای کلیدی نیز به این ترتیب وبا این مشارکت ها تسهیل شده می باشد.اولین موج برون‌سپاری فعالیت ها به فعالیت هایی که مستلزم مهارت های سطح پایین بودند محدود می گردید.مثل مشاغل صنعت نساجی یا صنعت اسباب بازی،دومین موج شامل صنایعی مثل تهیه نرم افزارها ،پردازش کارت های اعتباری ومواردی همانند این بود.سومین موج یا موجی که الان درجریان می باشد شامل فعالیت هایی می گردد که دارای دستمزد بالایی هستند ونیاز به مهارت های سطح بالا دارند که مانند آنها می‌توان به تراشه ،مهندسی ،تحلیل های مالی،داروسازی وتحقیق وتوسعه تصریح نمود.

بابررسی­ساختار هزینه شرکت های تولیدی در کشور های مختلف نتایج مشابهی گزارش شده می باشد.همه آنها اظهار می کنند که مواد وقطعات فرآیندهای خریداری شده از تامین کنندگان به گونه متوسط 50%کل هزینه های تولیدی راتشکیل می دهد.پس هزینه های مدیریت زنجیره تامین،یک عنصر اصلی درمدیریت هزینه کل وافزایش سودآوری شرکت می‌باشد.

شواهد­حاکی­از آن می باشد که در گذشته­ارتباط تامین به صورت سیستماتیک انجام نمی شده می باشد.اما در سالهای اخیر مدل هایی در این ارتباط ارائه شده می باشد.

تصمیمات تامین تنها به مواد وقطعات فرآیند های محصول ،محدود نمی‌گردد ودر ارتباط بافعالیتهای غیرتولیدی از قبیل خدمات پشتیبانی نیز قابل کاربرد می باشد.در اکثر سازمان ها ،تصمیمات تامین بالقوه زیادی هست.به گونه مثال ،شرکت های تولیدی صدها قطعه دارند که می تواند از داخل یاخارج سازمان تامین گردد.

نتیجه تصمیمات کاملاًمتاثر از کیفیت اطلاعات در دسترس وفرضیات بهره گیری شده در تحلیل می‌باشد.در کنار ملاحظات هزینه وسود ،در تصمیمات تامین،مسائل استراتژیک ،ارزیابی مالی،ابعاد کارایی وریسک در ارتباط باکیفیت تامین­کننده،قابلیت­اطمینان،زمان­های­پیشبردو­وتحویل­مدنظر­قرار­می­گیرند.زمانیکه­تمام این فاکتورهاباهم درنظر­گرفته­می­شوند،تصمیم تامین می تواند یک تصمیم بسیار پیچیده وحساس باشد که بر سودآوری،سرمایه گذاری وموقعیت­رقابتی­تاثیرمی­گذارد.یک تصمیم اشتباه­می­تواند­منجر­به هزینه­های محصول بالاتر،حیف ومیل واز دست دادن فرصتها،مشتریان وسهم بازار گردد.

برون‌سپاری­دربسیاری­از­سازمانهای­امروزی(غربی،شرقی،ویاایرانی)ازامری­غیرعادی وعجیب ،به فعالیتی متداول تبدیل شده می باشد.کمی تفکر در این واژه،مارابه مطالعه ومطالعه مفاهیمی زیرا ساختارهای سازمانی،بنگاه های­دولتی­وخصوصی،بازاریابی­رقابتی­وانحصاری­،ایجاد­ارزش­افزوده­بیشتر،کاهش­هزینه­وافزایش سودآوری،پروژه ومدیریت آن ،مدیریت مخاطرات،چابکی وانعطاف پذیری ،نفوذ به بازارهای جدید وبسیاری ابزار ودانش های تخصصی دیگر سوق می دهد.

برون‌سپاری که این روزها به عنوان یک روش واگذاری بخشی از کارها به خارج از سازمان یاداخل سازمان به­صورت پیمانکاری­مطرح­می باشد،مانند­هرروش­دیگری­می­تواند مفید باشد.اما اگر دارای شرایط واستانداردهای تعریف شده وشفافی نباشدممکن می باشد ضرر وزیان های بسیاری را به همراه داشته باشد.

امروزه،بسیاری از شرکت ها باتمرکز بریک تخصص ویامهارت ویژه فقط برای ارائه خدمات به مجموعه ای بیرون از خود فعالیت می کنند.تحقیقات نشان می­دهد منافع حاصل از برون‌سپاری از شرکت ها،زیاد بوده ومهمترین آنها صرفه جویی در وقت وهزینه وارتقای کیفیت وآزادسازی منابع داخلی به مقصود بهره گیری بهینه از آنها بوده می باشد.(پورمعلم ،1389: ۴)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو