دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

– توانائی­ها و محدودیت‌ها برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی در نواحی شهری( تارک سور وآتالیک[1]2001 )

محقق به ارائه مقاله ای تحت عنوان « توانائی­ها و محدودیت‌ها برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی در نواحی شهری» پرداخته می باشد .بنیان نظریات نویسنده متکی بر اندیشه‌های ویش[2] می باشد. از چشم‌انداز محقق کیفیت زندگی دارای دو جنبه می باشد: نخست جنبه مادی آن که در مقاله تبیین روشن و روانی برای‌آن آمده می باشد و دیگری جنبه‌ شخصی که به روشنی مقصود نویسنده مقاله مشخص نیست . لیکن از فحوای متن استنتاج می گردد که مراد نویسنده مقاله از جنبه شخصی تلقی  و قضاوت افراد یک ناحیه یا جامعه درمورد امکانات آن ناحیه جنبه مادی می باشد یعنی در نظر گرفتن سطح انتظارات (ص:163). در مجموع نویسنده رویکرد خود راکیفیت زیست محیطی زندگی[3] نام‌ می‌گذارند(تارکسور وآتالیک،2001 به نقل از قهرمان،1384). تبیین مبسوط این مقاله به تبیین ذیل ا ست :

چکیده:  اخیرا کیفیت زندگی در زمره مفاهیمی قرار گرفته می باشد که در حوزه های علمی گونا گون مورد مطالعه می باشد و به نظر می رسدکه اهمیت آن به گونه قابل ملاحظه‌ای در حوزه‌های سیاست و اقتصاد در حال رشد باشد . افزون بر‌ آن موضوع کیفیت زندگی با فرآیندهای مهاجرت  مرتبط می باشد. در یک نگاه کیفیت زندگی متأثر از شرایطی ضروری  در یک جامعه  یا حوزه‌های خاص می باشد. این نکته که کیفیبت زندگی ، به مثابه یک متغیر قابل اندازه‌گیری معطوف به دو جنبه ذهنی و عینی  تحقق می باشد؛ قبلاً بحث شده می باشد. در این نگاه] در این پژوهش[ کیفیت زندگی دو جنبه دارد جنبه روانشناختی و محیطی.  ایجاد یک وفاق درمورد تعریف مفهوم کیفیت زندگی یک مشکل جدی نیست. همچنانکه ویش اظهار نمود چنانچه فردی رایج‌ترین تعاریف به کار گرفته شده را با دقت مطالعه نماید خواهد دریافت که آنها تا حد زیادی شبیه یکدیگرند به بیانی دیگر آنها مشتمل هستند بر یک وضعیت یا شرایطی که توسط افراد مقیم در یک ناحیه دریافت شده و آنها را به درجات متنوعی از احساس رضایت تفسیر کرده‌اند(ویش،1986 به نقل از قهرمان،1384).

از دید‌گاه این طراح، از آنجا که شهر ها مرکز اقتصاد. سیاست، تجارت و دیگر فعالیتها هستند لذا فهم به هم  پیوستگی شرایطی که در کیفیت زندگی شهری دخالت دارد مهم می باشد(سافین،165:1993). می‌توان گفت که علی‌رغم تمام  تنوعاتی که در تعریف کیفیت زندگی[4] هست، اما یک اجماع اساسی در باره معنای کیفیت زندگی  هست. حوزه‌های متنوعی  همچون محل سکونت ،سلامتی و آموزش برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی در نظر گرفته می گردد(همان:165).در مطالعات مربوط به کیفیت زندگی رایج‌ترین روش پژوهش به کار گرفتن پرسشنامه‌ای درمورد کیفیت زندگی می باشد.  ….مطالعه‌های پیشین به این نکته تصریح داشتند که رضایت فرد و اجتماعی که او در آن تعلق دارد اثر قابل توجهی به  کیفیت زندگی دریافت شده دارد(واگنرف1995). لذا روگرسون، به مفهوم سازی qol  با وضع یا ایجاد  یک اصطلاح جدید پرداخت کیفیت زیست محیطی زندگی[5] او qol  را به مثابه ترکیبی از امور مادی و شخصی عرصه زندگی می‌داند]به شکل یک موجود در متن مقاله می توان مراجعه نمود.[ حوزه زندگی مادی:  مشتمل بر کالاها، خدمات و دیگر جاذبه‌‌هایی می باشد که در ارتباط با محیط فیزیکی و اجتماعی می باشد که درآن قلمرو جغرافیایی زندگی مردم می باشد.    حوزه زندگی شخصی: که بوسیله مشخصات و یا ویژگیهای مردم نشان داده شده می باشد. او  qol  را که دارای دو جنبه مادی و شخصی می باشد را اظهار می‌نماید و اذعان می  دارد که این مدل قادر می باشد اشکال پیشین پژوهش را در خود جای دهد.

در این نگاه کیفیت زندگی نمی‌تواند یک وسیله اندازه‌گیری  ثابت استانداردی داشته باشد اگر کسی کوشش نماید از شرایط یا وضعیت بالای کیفیت زندگی در مونترال که مطابق  تحقیقی که sufian (1993) انجام داده در بین 98 شهر از بزرگترین شهر های دنیا درصدراست به آنتراکتیکا[6] برود کیفیت زندگی همان نخواهد بود، عیان می باشد که ویژگیهای اقلیمی، مکان‌شناسی و فیزیکی و رفاه مادی ]  در این دو شهر [کاملاً متفاوت می باشد لذا شاخص های qol  بر اساس زمینه]  جغرافیایی [یک ناحیه متفاوت می باشد . در بسیاری از مطالعات مربوط به qol  محدودیت هایی هست. می‌توان گفت از علت های فراموش‌ کردن جنبه ذهنی « qol » این محدودیت‌ می باشد که اطلاعات در دسترس نیست تا بتوانیم احساس رضایت را در میان استانها نواحی و شهر ها و یا بعضی واحد های دیگر تفکیک و مقایسه نمود. (ویش1986 )  اظهار نمود که کیفیت زندگی در یک حومه شهری شبیه می باشد به کیفیت زندگی پیشنهاد شده در یک حومه شهری دیگر و نه شبیه کیفیت زندگی در یک ناحیه مرکزی شهر  معضلات ویژه‌ای در جمع‌آوری اطلاعات در کشور‌های در حال رشد قابل رویت می باشد(همان:167). معضلات اصلی در گرد‌آوری  اطلاعات عبارت می باشد از اندازه پایین دسترسی به منابع اطلاعات و نیز ناکار‌امدی و نقص در اطلاعات بدست آمده و کمبود‌هایی در جمع‌آوری آنهامطالعه موردی qol  در ناحیه شهری استانبول (آتالیک وبیکن،1996: 168).

[1] – Turksever & Atalik

[2] – Wish

[3] – Environmental quality  of  life

[4]– )Quallity of Life(qol

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] – Environment Quality Of Life

[6] – Antarctica

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟