دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل پژوهش:

مشارکت‌کنندگان از یک فهرستی از دانش‌آموزان بین‌الملل در UIB در نیمسال بهار 1998 برگزیده شدند. یک پرسشنامه ساخت یافته 12صفحه‌ای از طریق پست برای هر کدام از دانش‌آموزان بین‌الملل فرستاده گردید. پرسشنامه‌ها از طریق دفتر دانش‌آموزان خارجی دانشگاه (OFS) توزیع  گردید.اما مستقیماً به سرپرست این پروژه تحقیقی از طریق پست برگردانده گردید. این اقدام سبب گردید که دانش‌آموزان (پاسخگو) تا حدی ناشناخته بمانند. در اولین صفحه از پرسشنامه حاوی اطلاعاتی درمورد اهداف این پژوهش به دانش‌آموزان بود تا پاسخگویان با انگیزه بیشتری پاسخ دهتد و اینکه بدانند که پاسخها مخفیانه انگاشته می گردد.

مقیاس‌ها:

وسایل اندازه‌گیری مورد مطالعه یا برای همین پژوهش طراحی شده‌اند و یا از طیف‌های موجود چه به صورت مستقیم یا با ایجاد اصلاحاتی، بهره گیری گشته می باشد؛ که تبیین آن خواهد آمد. بجز شاخصهای جمعیتی تقریباً در تمام شاخص‌های گزارش شده از طیف 5 قسمتی لیکرت بهره گیری گردیده می باشد.

متغیر‌های جمعیت‌شناختی:

این مشتمل بر جنس، سن، کشور و‌‌شهر‌وندی، مدت زمان اقامت در نروژ به سال و تعداد نیم­سال هایی که به عنوان دانشجو در دانشگاه بوده می باشد.اینک متغیر های پژوهش و نحوه سنجش آن ها را ارائه می نماییم

اطلاعات دریافت شده:

یک طیف مشتمل بر شش معرف (آلفا برابر68/) برای این پژوهش بهره گیری شده می باشد. مشارکت کنندگان گستره خشنودی و یا ناخشنودی خود را در  ارتباط  با اطلاعات اولیه دریافت شده از جنبه‌های مختلف زندگی در کشور نوروژ اظهار می‌کردند که این جنبه‌ها  مشتمل بر اطلاعاتی مالی، دانشگاهی زندگی اجتماعی، اقامت یافتن و موضوعات عملی بود. پاسخگویان با مثالهایی  از موضوعات مختلف همچون انواع اقامت، وضعیتی از دانشگاه و … جنبه‌های مختلف اطلاعات را تشریح می‌‌نمودند. پاسخ‌ها از بسیار ناراضی  تا بسیار راضی دسته‌بندی شده بود.

مهارت‌ زبانی:

این طیف اندازه تخصص یا تبحر  را در زبان انگلیسی و نروژی ارزیابی می‌نماید و بهبود‌ یافته طرحBerry‌، Kwak، Liebkind، Phinney، Sabatier،Sam، Virta (1994) Westin می باشد. پاسخگویان آن چیز که را می‌فهمیدند، صحبت می‌نمودند، می‌خواندند و می‌نوشتند چه نر‌وژی و چه انگلیسی، اندازه آن را عیان می‌نمودند. پاسخها در مقولاتی از هیچگاه تا بسیار زیاد بود. و اندازه ساز‌گاری درونی آن 96%  و95% به ترتیب برای زبان نروژی و زبان انگلیسی بود.

فشار دانشگاهی:

طیف اصلاح شده‌ای بود که توسط (1994) Berry etal  و نیز (1994) Sam توسعه پیدا نمود…  ]بقیه مطالب از چاپ افتاده می باشد. در اصل منبع نیز اینگونه می باشد[.

پول در دسترس : در این خصوص تنها یک سوال از دانش‌آموزان پرسیده می‌گردید و آن اینکه خواسته می‌گردید در مجموع وضعیت‌ مالی خود را ارزیابی نمایند. چنانچه بسیار ناراضی باشند. (1) و چنانچه بسیار راضی می‌باشد (5) در نظر گرفته می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟