دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

·                          مالیاتهای مقطوع

مطابق تبصره5ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366واصلاحیه 1380سازمان امورمالیاتی می تواند در ارتباط با بعضی ازمنابع این فصل درهرسال ودرنقاطعی که مقتضی بدانددرآمد مشمول مالیات تمام یا بعضی از مؤدیان­مشمول بند(ج)ماده95قانون مالیاتهای مستقیم این قانون را با نظراتحادیه مربوط تعیین ومالیات متعلقه­را که قطعی خواهد­ بودوصول نماید (قانون مالیاتهای مستقیم) درواقع مالیاتهای مقطوع مالیاتهایی هستند که طبق قانون مالیاتهای مستقیم برای بعضی از درآمدها به صورت نرخ ثابت تعیین می گردد مثل فروش ملک5%-حق کسب وپیشه2% (ماده 59ق. م .م )ومالیات مشاغل خودرو که به صورت مقطوع برای هر وسیله نقلیه طبق جدولی که از طرف سازمان امورمالیاتی برای مشاغل خودروهای تهران تهیه وکلیه استانها به صورت درصدی از ارقام مذکوررا به عنوان درآمد ومالیات­تعیین واخذ می گردد.

۲-۷ عملکرد

واژه عملکرد معانی مختلفی داردکه ازتجمیع تمام این معانی می‌توان یک تعریف قابل بهره گیری برای عملکرد ارائه داد.

  • عملکرد،بجای آوردن چیزی می باشد بایک قصدونیت خاص(مثلاًایجادارزش).
  • عملکرد،قابل اندازه گیری بوسیله عددیایک اصطلاح می باشد.
  • عملکرد،نتیجه یک اقدام می باشد(ارزش قابل اندازه گیری ایجاد می گردد).
  • عملکرد،مقایسه نتایج باچند الگو یا مرجع انتخاب شده داخلی یاخارجی می باشد.
  • عملکرد،یک قضاوت توسط رقباست.
  • عملکرد در روانشناسی ،آن چیزی می باشد که بروز داده می گردد.

پس می‌توان گفت که عملکرد هم به اقدام ،هم به نتیجه اقدام تصریح دارد.به بیانی دیگر،عملکرد به عنوان اقدام امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فردا می باشد،تعریف می گردد.

کلمه عملکرد به گونه وسیع در مبحث مدیریت مورد بهره گیری قرار می گیرد.علیرغم تواتر بهره گیری از این کلمه معنی دقیق آن بندرت توسط نویسندگان تعریف شده می باشد.می‌توان عملکردرا اغلب با کارایی واثربخشی تعریف نمود.اثربخشی بیانگر اندازه دستیابی به اهداف بوده وکارایی به این موضوع تصریح داردکه منایع از نظر اقتصادی ،چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند،می‌توان­آنها­را دوبعد­­مهم­عملکرد­دانست.یعنی هم علل داخلی «کارایی»وهم علت های خارجی «اثربخشی»برای بخش های خاص عملکرد،می­توانندوجودداشته باشند،از اینرو عملکرد تابعی از کارایی واثربخشی فعالیتهای صورت گرفته می باشد.( سالونه،۱۳۹۰ :۷۵)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو