دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف علمی این پژوهش تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیررفتار شهروندی سازمانی می باشد.

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش در شرکت گاز استان تهران و شرکتها و مؤسسات تابعه کاربرد دارد.

اهداف ویژه:

 1. تأثیر بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 2. تأثیر خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 3. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان
 4. تأثیر مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 5. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان
 6. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان
 7. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 8. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 9. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 10. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 11. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 12. سنجش اندازه تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان

1-5 چهارچوب نظری:

تعریف رسمی مقاومت درمقابل تغییر، هر رفتار یا واکنشی می باشد که نشان دهندۀ،‌ عدم تمایل شخص به ایجاد یا طرفداری تغییر مورد نظر باشد. چنین مقاومتی همیشه بد نیست. در واقع بهترین کارگزاران تغییر، عقیده دارند که مقاومت پیش روی تغییر نوعی بازخور می باشد که می توان از آن برای تسهیل اهداف تغییر بهره گیری نمود. آنها اظهار می‌دارند زمانی که افراد پیش روی تغییر مقاومت می‌کنند از چیز مهمی دفاع می‌کنند، چیزی  که به نظر می‌رسد با وقوع تغییر مورد تهدید قرار گیرد. مقاومت پیش روی تغییر اجتناب ناپذیر می باشد. در مدیریت کارآمد یک سلسله علت های مشترک مقاومت افراد درمقابل تغییر اختصار شده می باشد ونحوۀ پاسخ گویی به آنها را پیشنهاد می کند. مدیران وکارگزاران خوب تغییر، این توصیه ها را درک می‌کنند. آنها مقاومت پیش روی تغییر را پیش بینی می‌کنند و بر ای به حداقل رساندن نتایج نامطلوب آن، گامهایی به موقع، برمی‌دارند.(هندیجانی و همکاران،1389) مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی شامل سه بعد مقاومت رفتاری، مقاومت شناختی و مقاومت عاطفی می باشد. و تأثیر متغیرهایی نظیر بینش  و خود تاثیر کارکنان که از مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی می باشد مورد مطالعه قرار میگیرد. طبق این نظریه ویژگیهای شخصیتی کارکنان بر مقاومت آنان در برابر تغییر سازمانی تأثیر گذار می باشد.

رفتار شهروندی سازمانی بعنوان متغیر تعدیل کننده در این مدل در نظر گرفته می گردد که بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تأثیر گذار می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف علمی این پژوهش تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیررفتار شهروندی سازمانی می باشد.

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش در شرکت گاز استان تهران و شرکتها و مؤسسات تابعه کاربرد دارد.

اهداف ویژه:

 1. تأثیر بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 2. تأثیر خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 3. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان
 4. تأثیر مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 5. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان
 6. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان
 7. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 8. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 9. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 10. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 11. سنجش اندازه تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان