دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید

قسمتی از متن پایان نامه :

: مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها برای مطالعه صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد پژوهش می‌باشد؛ تجزیه و‌ تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم­ترین بخش‌های پژوهش به شمار می رود. داده‌های خام با بهره گیری از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار بهره گیری‌کنندگان قرار می‌گیرند.

محقق برای تجزیه­و­تحلیل­آماری و پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم­گیری در مورد  رد یا تأیید فرضیه­ای که صورت‌بندی کرده می باشد، می­تواند از روش­های مختلفی  بهره گیری نماید.

بهره گیری از هر یک از این روشها منوط به شرایطی می باشد که محقق بایستی آنها را­ در ارتباط با پژوهش خود مورد توجه قرار دهد. این روش­ها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

  • آمار توصیفی
  • آمار استنباطی

برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده آغاز در سطح توصیفی با بهره گیری از شاخص‌های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در پژوهش شامل جنسیت، سن و… پرداخته می گردد. در آمار تحلیلی این پژوهش به مقصود آزمودن معناداری روابط میان سوالات و متغیرها و برازش مدل‌های اندازه‌گیری به دست آمده و سنجش روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی[1] بهره گیری گردیده می باشد.

همچنین به مقصود مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمون میانگین یک جامعه یا تی یک نمونه ای[2] بهره گیری شده می باشد و پس از مطالعه روایی سوالات پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، به مقصود مطالعه اثرات میان متغیرهای پژوهش از مدل معادلات ساختاری[3] و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار لیزرل بهره گیری شده می باشد.

[1]– Confirmatory factor analysis

[2]– One-Sample Test

[3]  -Structural  Equation Modeling

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف ها و پرسش های پژوهش

هدف اصلی هر پژوهش، یافتن پاسخهای مناسب برای پرسشهایی می باشد که در ذهن محقق وجود دارند. قبل از انجام پژوهش، پرسش های زیر برای محقق مطرح شده اند:

1- مهمترین فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان کدامند؟

2- مهمترین مؤلفه های عملکرد توسعه محصول جدید در زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان کدامند؟

3- آیا فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید اثر معناداری دارند؟

همچنین این موضوع مربوط به اهداف کاربردی برای شرکت عقاب افشان (اسکانیا) تولید کننده
اتوبوس­های عقاب  می­باشد همچنین کلیه شرکت های خودروساز می­توانند از نتایج این پژوهش بهره لازم را ببرند. دانشگاهها ممکن می باشد به نتایج ارزشمندی برای توسعه سمینارها و برنامه­های آموزشی در مورد فرآیندهای مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید دست یابند و همچنین زمینه لازم برای تحقیقات دانشجویان را فراهم می­کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید