دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم رضایت و ابعاد آن(محسنی 1379)

در این اثر تحقیقی که در قالب کتاب چاپ شده می باشد؛ محقق آغاز به مفهوم رضایت می‌‌پردازد: «رضایت هم متغیر می باشد و هم دارای ابعاد مختلفی می باشد که بدون تردید با نیازهای بشری و ارضای آنها در ارتباط می باشد؛» محقق برای رضایت اجتماعی هفت بعد در نظر می‌‌گیرد که عبارتند از «رضایت از شهر محل زندگی، رضایت از خانواده، رضایت از سلامت فردی، رضایت از تغذیه، رضایت از مسکن، رضایت از وضع مالی، رضایت از بخت و اقبال» تمام هفت حوزه مذکور در قالب طیف سه‌ گزینه‌ای لیکرت مورد سنجش قرار می‌‌گیرد.

در این پژوهش رضایت از زندگی گاهی در ذیل رضایت اجتماعی و در زمره ابعاد آن می باشد که در واقع بعد هشتم آن را تشکیل می‌دهد (محسنی،1379 :540)‌. و گاه چیزی متمایز از آن ابعاد می باشد و در زیر مجموعه رضایت اجتماعی قرار نمی‌گیرد. (همان:259) در هر حال نظر محقق درمورد این متغیر (رضایت از زندگی) چندان مشخص نیست. در هر حال از نظر محقق رضایت از زندگی، هر چند که موضوع یا زمینه مشخصی را مطرح نمی‌کند، شاخصی برای اظهار سطح رضایت از مجموعه عوامل و عناصر زندگی می باشد؛ و به همین نسبت قضاوت‌های کلی گرایانه‌ای را نیز به همراه دارد. سطح نارضایتی کامل از زندگی برابر با 6/7% و نسبت افراد کاملاً راضی نیز برابر با 7/65% می باشد. نسبت آنها که عقایدی در حد وسط دارند و اظهار می‌کنند تا حدی از زندگی خود راضی هستند به 7/25% می‌رسد. مطالعه پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران در سال 1353 در 24 شهر ایران بر روی 4420 نفر نشان می‌دهد که نسبت ناراضیان از کل زندگی (پرسش کاملاً مشابه) برابر با 7% بوده می باشد. که با نسبت، تشابه کامل دارد (همان:7ـ256).در ادامه ارتباط بعضی متغیرها با رضایت از زندگی سنجیده شده می باشد که در این بین جنس، سن، وضع تأهل فاقد ارتباط معنا‌‌دار می باشد اما سواد و در‌آمد ارتباط معنا‌داری با رضایت از زندگی دارند. ایراد قابل طرح بر این پژوهش این می باشد که متغیرهای سواد و در‌آمد که هر دو در سطح سنجش رتبه‌ای می‌باشند با آماره کیدو مورد سنجش قرار گرفته می باشد. نیز رضایت از زندگی فرد صرفاً با یک گویه سنجش شده می باشد: «آیا به گونه کلی از زندگی خود راضی هستید؟» شایان ذکر می باشد که ارقام مختلف رضایت اجتماعی در این پژوهش بسیار بالا و قابل تردید می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟