دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

– ابعاد رضایت از زندگی (علیخواه 1383 )

نویسنده در اثر تحقیقی خود تحت عنوان سنجش مفاهیم اساسی علوم اجتماعی   به جمع آوری مفاهیم اساسی علوم اجتماعی در میان آثار پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا پرداخته می باشد. دو اثر پژوهشی که نویسنده از آنها نیز یاد کرده می باشد آثار پژوهشی آقایان فریدون علیخواه ـ نویسنده ـ و فیض ا… نوروزی می باشد.اگر چه در هر دو اثر مذکور به متغیر « رضایت از زندگی» پرداخته شده می باشد، اما از آنجا که در هر دواثر رضایت از زندگی متغیر اصلی (وابسته) پژوهش نبوده می باشد؛ به نظرمی رسد به اندازه کافی مورد موشکافی قرار نگرفته می باشد. به اختصار می توان گفت که در اثر پژوهشی آقای علیخواه برای « رضایت از زندگی» شش بعد در نظر گرفته شده می باشد که عبارت هستند از: 1- رضایت از زندگی خانوادگی (شامل رضایت از همسر و فرزند) 2- رضایت از شغل 3- رضایت از روابط اجتماعی (همکاران و همسایگان) 4- رضایت از در آمد 5- رضایت از تحصیلات 6- رضایت از تسهیلات مهم خانواده. که در سؤالات مذکور اندازه رضایت از زندگی در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفته می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که هر چه رضایت از زندگی بیشتر باشد گرایش به آزادی بیشتر می باشد. (علیخواه ،1383: 340-339). نکته قابل ذکر در باره کار ایشان این می باشد که متغیر رضایت از زندگی در این پژوهش فاقد روایی محتوایی­[1] می باشد .یعنی بعضی از حیطه های رضایت از زندگی مانند « رضایت از خود» آورده نشده می باشد. در اثر پژوهشی دوم نیز می توان به اختصار گفت که برای رضایت از زندگی پنج بعد در نظر گرفته شده می باشد که عبارتند از رضایت از رشته تحصیلی، رضایت از محله سکونت، رضایت از خانواده، رضایت از کشور و  رضایت از مسؤولین. در پرسشنامه مذکور متغیر رضایت در قالب طیف سه گزینه ایی لیکرت مورد سنجش قرار گرفته می باشد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که اندازه رضایت از زندگی با فردگرایی ارتباط ای زیاد دارد.(همان: 8-257)

در باره اثر ایشان دو نکته قابل ذکر می باشد:

الف- نخست اینکه متغیر رضایت از زندگی در این پژوهش فاقد روایی محتوایی می باشد .مثلادر این اثر نیز رضایت از خود و رضایت از  محیط کار یا تحصیل مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب- نکته دوم نیز اینکه متغیررضایت از مسؤلین معطوف به متغیر رضایت اجتماعی می باشد نه رضایت از زندگی.

[1] – Content validity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟