دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید

قسمتی از متن پایان نامه :

روایی و پایایی ابزار سنجش

   روایی: هنگامی که با هدف مطالعه یک مفهوم، مجموعه ای از ابزار اندازه گیری ها بهره گیری می گردد، بایستی اطمینان حاصل گردد که واقعاً به اندازه گیری همان مفهوم موردنظر پرداخته شده و مفهوم دیگری به اشتباه سنجیده نشده می باشد. مقصود از روایی آن می باشد که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگیهای موردنظر را اندازه بگیرد. در آزمون روایی، هدف آن می باشد که به معضلات و ابهام­های احتمالی موجود در
عبارت بندی سوالات و ساختار پرسشنامه و مواردی مشابه آن پی برد.

   روش های مختلفی برای ارزیابی روایی معرفی شده می باشد: 1) روایی محتوا که به مطالعه ابزار موردنظر از لحاظ وجود تعداد پرسش کافی و مرتبط برای اندازه­گیری مفهوم موردنظر می­پردازد. البته استراب و همکارانش (2004) روش های مناسب برای مطالعه روایی محتوا را مرور ادبیات، هیئت خبره و نرخ های اعتبار محتوایی نیز می­دانند. 2) روایی وابسته به معیار که رویه­ای برای شناخت و سنجش ضریب اعتبار بوده که به صورت روایی همزمان و یا پیش بین صورت می­گیرد. و 3) روایی سازه که جهت مطالعه تطابق و تناسب نتایج به دست آمده از ابزار اندازه­گیری با نظریه های موجود در پیشینه پژوهش، مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

در این پژوهش برای افزایش روایی محتوایی تمام پرسشنامه­ها از ابزارهای زیر بهره گیری گردید:

  1. مطالعه و مطالعه پرسشنامه­ها و سوالهایی که در تحقیقات مشابه مورد بهره گیری قرار گرفته اند.
  2. مطالعه مقالات و کتب متعدد در ارتباط با موضوع مدیریت دانش و فرآیندهای آن و عملکرد توسعه محصول جدید، مدلهای مربوط و کلیه مسائل مرتبط با آن.
  3. مشاوره با افراد صاحبنظر در زمینه پژوهش (اساتید راهنما و مشاور و اساتید حوزه مدیریت) و اخذ راهنمایی از آنان از طریق مطالعه پرسشنامه­ها و نظردهی و جرح و تعدیل پرسشنامه­ها.

پایایی: ابزار مورد بهره گیری بایستی این قابلیت را داشته باشد که در طی زمان پایدار بوده و تغییرپذیری اندکی داشته باشد و هر زمان که مورد بهره گیری قرار بگیرد، نتایج پایداری حاصل گردد؛ یعنی، آزمونهایی که از آنها برای انجام پژوهش بهره گیری می گردد بایستی در هر بار بهره گیری نتایج یکسان و قابل اعتمادی داشته باشد. پس یک آزمون، زمانی دارای پایایی می باشد که نمره نظاره شده و نمره واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند، یعنی اگر پژوهش مشابهی در زمان دیگری انجام گردید، به نتایج مشابهی بیانجامد (خاکی، 1382). پس می­توان گفت که پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون تصریح می­کند (مؤمنی، 1386).

   روش­های مختلفی برای مطالعه پایایی پژوهش هست که بعضی از مهمترین آنها، روش باز آزمون، روش فرم های موازی (و شدیداً موازی)، روش دو نیم کردن و روش سازگاری درونی اجزا می باشد. برای تعیین محاسبه ضریب پایایی تکنیک­های متعددی هست از قبیل تکرار آزمون یا بازآزمایی، معادل سازی، تصنیف و آلفای کرونباخ. معروفترین این روشها آلفای کرونباخ می باشد که با تأکید بر همسانی درونی، دامنه­ای از اعداد صفر تا 1 مثبت را در بر می گیرد. صفر به معنی پایایی و هر چه عدد به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده بالاتر بودن اندازه پایایی ابزار می باشد.

   در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین اندازه پایایی پرسشنامه بهره گیری گردید. در این پژوهش، از روش سازگاری درونی اجزا، که به عنوان معروفترین روش برای ارزیابی پایایی بوده

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف ها و پرسش های پژوهش

هدف اصلی هر پژوهش، یافتن پاسخهای مناسب برای پرسشهایی می باشد که در ذهن محقق وجود دارند. قبل از انجام پژوهش، پرسش های زیر برای محقق مطرح شده اند:

1- مهمترین فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- مهمترین مؤلفه های عملکرد توسعه محصول جدید در زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان کدامند؟

3- آیا فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید اثر معناداری دارند؟

همچنین این موضوع مربوط به اهداف کاربردی برای شرکت عقاب افشان (اسکانیا) تولید کننده
اتوبوس­های عقاب  می­باشد همچنین کلیه شرکت های خودروساز می­توانند از نتایج این پژوهش بهره لازم را ببرند. دانشگاهها ممکن می باشد به نتایج ارزشمندی برای توسعه سمینارها و برنامه­های آموزشی در مورد فرآیندهای مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید دست یابند و همچنین زمینه لازم برای تحقیقات دانشجویان را فراهم می­کند.