دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه­های  روان­شناسی اجتماعی

2-3-2-1-نظریه محرومیت نسبی[1]

مانند نظریه‌های مطرح دیگر در ارتباط با رضایت از زندگی، نظریه‌ی محرومیت نسبی می باشد. براساس این دیدگاه بشر‌های عموماً به مقایسه خود با دیگران می‌پردازند و در این ارتباط وقتی احساس فقر و بی‌عدالتی می‌کنند واکنش‌های شدید عاطفی (مانند تعویض شغل، کارشکنی و خودکشی و …) انجام می‌دهند و وقتی این احساس به اعلی درجه خود برسد به احساس تضاد اجتماعی منجر می گردد و تعارض‌های شدیدی را در پی دارد(هزارجریبی وصفری شالی،1388 :13).

رویکردهای محرومیت نسبی دارای چند ویژگی با اهمیت هستند که باعث می شوند به عنوان یک رویکرد در ارزیابی از عدالت در جامعه و رضایت از زندگی مطرح شوند: اول اینکه، از فرایندهای مقایسه‌ی اجتماعی در تحلیل‌های خود سود می‌جویند، (فرایندی که در اغلب نظریه‌های ارزیابی از عدالت مطرح و در آنها مستتر می باشد). دوم اینکه، این نظریه‌ها درمورد تبیین انقلاب و ناآرامی‌های ناشی از واکنش‌های جمعی، بسیار مورد بهره گیری قرار می‌گیرند و سوم اینکه، در ارتباط با ویژگی دوم، این نظریه‌ها برای تبیین انقلاب دارای توجه‌های فردگرایانه و روان‌شناختی هستند یعنی اصالت را در بروز پدیده‌ی انقلاب به وضعیت فرد و تصور او از جایگاه قرار گرفته در آن می‌دهند(همان:13).

رابرت مرتون معتقد می باشد ساختار اجتماعی فشارهایی را بر افراد جامعه دارد می آورد که آنها به جای رفتار مبتنی بر هم­رنگی، به رفتارهای ناهم­نوا مبادرت می ورزند . شاید بتوان گفت تعادل و ثبات اجتماعی از نظر مرتون در نتیجه انطباق بین اهداف نهادی شده و پذیرفته شده اجتماعی و ابزار دستیابی به آن اهداف بروز می یابد. از نظر مرتون توازن بین دو وجه ساختار اجتماعی که هم­نوایی را در پی دارد، رضایت ذهنی افراد را اظهار می کند. رضایت زمانی تحقق می یابد که هم اهداف، پذیرفته شده باشند و هم اهداف پذیرفته شده، قابل حصول باشند. عدم تحقق اهداف با ابزارهای نهادی شده یا عدم مشروعیت اهداف یا هر دو حالت، شرایطی را به وجود می آورند که نارضایتی حاصل و نتیجه آن خواهد بود.(هلاکوئی، 1356: 215).

تدگار، به هنگام بحث از محرومیت نسبی در کتاب خود به نام «چرا بشر‌ها شورش می‌کنند؟» اظهار می‌دارد:

« نارضایتی‌های اجتماعی همیشه در نتیجه بروز این احساس و حالت روانی به بشر‌ها دست می‌دهد.»

[1] – Relative Deprivation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟