دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2بررسی اندازه همبستگی دو متغیر «امنیت و رضایت» با سایر متغیرهای پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برطبق نتایج جدول بالا متغیر امنیت و رضایت با متغیرهای «اعتماد اجتماعی، اعتماد به کارایی مسئولان، احساس عدالت، امید به آینده فردی و اجتماعی» دارای همبستگی متوسط رو به بالا می باشد. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که با بالا بودن اندازه امنیت و رضایت، اندازه هر یک از متغیرهای ذکر گردیده نیز بالا خواهد بود و این نشان از همبستگی مستقیم بین این متغیرهاست. اما تنها متغیری که دارای همبستگی منفی و معکوس با دو متغیر امنیت و رضایت می باشد، متغیر احساس محرومیت می‌باشد، زیرا برطبق نتیجه به دست آمده می‌توان با احتمال ضعیف رو به متوسط گفت که با بالا بودن اندازه احساس محرومیت، اندازه احساس امنیت و رضایت پایین خواهد بود.

یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر

نتایجی که در این قسمت مورد تصریح قرار خواهد گرفت، راجع به نتایجی می باشد که به تحلیل مجموعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته رضایت می‌پردازند. در ادامه، به تفکیک به نتایج فوق تصریح می گردد:

متغیر وابسته اصلی و نهایی این پژوهش، متغیر «رضایت از زندگی» می باشد که در این قسمت، به مطالعه نتایج حاصل از آزمون تحلیل مسیر عواملی پرداخته می گردد که بر رضایت تأثیر گذاشته‌اند. البته قبل از تصریح به این نتایج، بایستی گفت که متغیرهای مستقل به سه شیوه‌ی الف) اثر مستقیم ب) اثر صرفاً غیرمستقیم، ج) اثر مستقیم و هم غیرمستقیم به صورت توامان و با بتاهای مختلف بر رضایت از زندگی (به عنوان متغیر وابسته) تأثیر داشته‌اند که در زیر به ترتیب سهم نسبی تأثیر هر یک در این سه شیوه، به نتایج تصریح می گردد:

الف) متغیرهایی که تنها تأثیر مستقیم بر رضایت داشته‌اند.

از میان مجموعه متغیرهای مستقل، سه متغیر صرفاً به صورت مستقیم بر رضایت تأثیر گذاشته‌اند که کیفیت و اندازه تأثیر آنها به ترتیب به قرار زیر بوده می باشد:

1- متغیر احساس امنیت با ضریب تأثیر 45/0 اولین متغیری بود که بیشترین تأثیر را بر رضایت داشت. براساس این نتیجه، هر چه اندازه احساس امنیت در جامعه بیشتر باشد، رضایت افراد بیشتر می باشد و بالعکس. البته لازم به تبیین می باشد که این متغیر بلافاصله بعد از متغیر رضایت به عنوان متغیر وابسته میانی وارد معادله رگرسیونی گردید و تأثیر سایر متغیرهای بر روی آن به دست آمد و به همین خاطر تأثیر غیرمستقیم بر روی رضایت نداشته می باشد و در مجموع می‌توانیم بگوییم که از مهم‌ترین متغیرهایی می باشد که می‌تواند واریانس (تغییرپذیری) متغیر رضایت را تحت تأثیر قرار دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟