دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

رضایت از زندگی:

این سازه از طریق 5 معرف که طیفی بود که توسط Emmos، Diener ،Larson و (1985) Riffn اصلاح شده بود. گویه ‌های نمونه در این طیف از این بنا بر این بود.

«من از زندگیم خشنودم» یاْ« چنانچه قرار باشد به زندگیم ادامه دهم هیچ‌ چیزی را تغییر نخواهم داد»

دسته‌های پاسخ از بسیار مخالف تا بسیار موافق بود. همسازی درونی برای این طیف 84% بود گویه ‌‌ها(Indices) برای طیف‌هایی که از سه معرف و یا تعداد بیشتری معرف ساخته شده بود؛ ایجاد شده بود. این گویه‌ها مبتنی بر میانگین نمراتی از 75% تا 80% بود که مربوط به نمرات شاخص‌ اعتبار آنان بود  (همان:324-322).

نتایج پژوهش:

تحلیلهای Post – hoc (Tukey ’ s HSD) مشخص نمود که دانش آموزان اروپایی و نیز آمریکای شمالی بیشترین رضایت از زندگی را داشتند. دانش‌آموزان آسیاسی و آفریقایی کمترین رضایت از زندگی را داشتند(همان:324). به مقصود فهم عواملی که Swl (مربوط به دانش آموزان بین‌المللی) را تحت تأثیر قرار می‌دهند یک سری از رگرسیونهای چند‌گانه به کار گرفته گردید(همان:325).

مطالعات صورت پذیرفته درمورد swl حکایت از آن دارد که اغلب مردم با بی‌اعتنایی نمره‌ای را که بالاتر از نقطه میانی طیف می باشد را برای نمره‌دادن بر‌می‌گزینند ( اینگلهارت و رابیر 1986نقل از وین هوون[1] 1994 :330-329).  با این تفاصیل ما می‌توانیم به سه عامل اصلی تصریح نماییم تعداد دوستان ـ اطلاعات دریافت شده و احساس تبعیض که در swl در بین دانش‌آموزان کشور‌های در حال توسعه مهم می باشد. این مهم می باشد که بدانیم ارتباط رضایت از زندگی با وضعیت مالی برای دانش آموزان کشور‌های در حال توسعه نسبت به کشور‌های توسعه یافته‌ مهمتر می باشد (همان:330). داشتن تعدادی دوست معمولاً کار‌نمود طرفداری اجتماعی دارد  و طرفداری اجتماعی نیز در حکم یک نیروی محافظ می باشد در برابر فشار‌های روانی ( استرس )که ملازم زیستن در یک فرهنگ بیگانه می باشد و لذا سبب افزایش رضایت از زندگی می گردد(فارنهام وشییخ،1991 :331).  بر خلاف انتظار، داشتن دوستی از کشور‌  میزبان اندازه رضایت از زندگی فرد را افزایش نمی‌دهد. یافته مذکور ساز‌گار بامطالعات تحقیقات پیشین نبوده می باشد(کلینبرگ و هال،1979 :331).

اندازه تکلیفی که یک دانش‌آموز دارد (یعنی تعداد ساعاتی که در مطالعه می‌گذراند)swl را پیش‌بینی نمی‌کند. با این تفاصیل فشار روانی( استرس )در فرآیند انجام تکلیف مثلاً معضلات فهم کنفرانس اثر منفی بر رضایت از زندگی فرد دارد.  همچنان که دانش ‌آموزان ،سطوح بالاتر  تحصیلی را طی می کند بر این نکته آگاه می گردد و آماده می‌باشد که ساعات متمادی را برای مطالعه در نظر بگیرد. خالی از لطف نیست که بدایند نمرات امتحانی بالا انعکاس ساعات درس خواندن می‌باشند. به بیانی دیگر مثلاً معضلات فهم کنفرانسها سبب می گردد که دانش‌آموزان قدری نگران اتمام موفقیت‌آمیز برنامه درسی‌شان شوند(همان:332-331 ).

تسلط زبانی انگلیسی و در این‌جا نروژی تأثیرش بطور معنا‌دار بر swl دانش‌آموزان بین‌المللی محرز  نشد، در حالی که ما چنین انتظاری نداشتیم(با در نظر داشتن مطالعات میان فرهنگی پیشین  )  نکته دیگر اینکه  در بین‌ دانش‌آموزان آفریقا‌ای و  و آسیایی احساس تبعیض درک شده با رضایت در زندگی کاملاً مرتبط می باشد(همان:332).   این نکته نیز شایان توجه می باشد که عواملی که به عنوان عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی دانش‌آموزان بین‌المللی ذکر شدند مبتنی  بر همبستگی می باشد و الزاماً علی نیست(همان:333).

[1] – Veen hoven

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟