دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

تشخیص مالیاتی

تشخیص مالیاتی در برگیرنده کلیه وظایف مرتبط باصحت سنجی خود اظهاری مؤدیان  شامل برنامه ریزی وانجام این صحت سنجی ها از طریق ممیزی ورسیدگی می باشد.

 

ب-خدمات مؤدیان

خدمات مؤدیان  در برگیرنده کلیه وظایف مرتبط باپیگیری انجام وظایف قانونی توسط مؤدیان  وپاسخ گویی به  مراجعات مالیاتی ودرخواست های مؤدیان ­می باشد.مواردی از قبیل اعتراض وشکایت،اجرائیات،پرداخت های مؤدیان ،دریافت مدارک ازآنان در این دسته قرار می گیرند.

ج-مدیریت مالیاتی

مدیریت­مالیاتی­در­برگیرنده­کلیه­وظایف­مرتبط­بامدیریت­اطلاعات­شامل­جمع­ آوری ،ذخیره سازی،پالایش،بازخوانی وگزارش گیری از اطلاعات مالیاتی واطلاعات مؤدیان ­به منظورپاسخ­گویی به نیازهای ذی نفعان مختلف در درون سازمان وبیرون از آن می‌باشد.(پروژه استانداردسازی فرآیندها PST،1388)

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو