دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش دوم: مبانی نظری

از آنجایی که رضایت از زندگی هم به بعد فردی مرتبط می باشد وهم به بعد اجتماعی، لذا محقق در این پژوهش از سه رویکرد نظری در علم(روانشناسی، روانشناسی اجتماعی وجامعه شناسی) برای مبانی نظری پژوهش خود بهره گیری کرده می باشد که هر کدام از این رویکردها از زاویه ای خاص به  رضایت از زندگی نگاه می کنند و آنها را مورد مطالعه قرار می دهند.

2-3-1- نظریه های روان­شناختی

2-3-1-1-نظریه سلسله مراتب نیازها

مازلو[1] به عنوان یک روان‌شناس نیازهای انسانی را نوع مخصوصی از غرائز می‌داند که در حیوانات پیدا نمود نمی‌گردد. اغلب علمای روان‌شناس درمورد‌ی نیازها سخن گفته‌اند اما نظریه مازلو درمورد نیازهای و سلسله مراتب نیازها[2] در بشر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

براساس «نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو» نیازهای انسانی به 5 دسته به تبیین زیر تقسیم می شوند:

1- نیازهای فیزیولوژیک یا جسمانی[3]

2- نیاز به امنیت و اطمینان[4]

3- نیازهای اجتماعی یا تعلق به دیگران[5]

4- نیازهای من یا صیانت ذات، نیاز به تکریم[6]

5- نیازهای خودیابی و تحقق خویشتن[7]

مازلو در نظریه سلسله مراتب نیازها، مفهوم «رضایت» را مترادف با «ارضای نیاز، تأمین نیاز و رفع نیاز» می‌داند. ارضای نیاز شامل حالاتی مانند نیرومندی، چالاکی، لذت و پاداش می باشد. پس از ارضای یک سطح از نیازها، نیازهای سایر سطوح، اهمیت پیدا می‌کنند و آنها خواهند بود که بر رفتار شخص تسلط خواهند پیدا نمود تا به پایین‌ترین سلسله مراتب برسیم (مندوزا[8] ،1995 نقل از هزارجریبی وصفری شالی،1388 :12).

به گونه عادی و معمولی در جامعه پاره‌ای از نیازهای اساسی افراد ارضا می گردد و پاره‌ای دیگر ارضا نشده باقی می‌ماند. به زعم مازلو درصد رضایت افراد در برآوردن نیازها به تدریج افزایش پیدا می کند و با گذشت زمان درصد ارضای نیاز بیشتر می‌‌گردد و این امر با انتظارات افراد ارتباط مستقیم دارد (مازلو، 1995نقل از هزارجریبی وصفری شالی،1388 :12).

مازلو در ارتباط با اینکه هر کدام از نیازهای انسانی در افراد مختلف تا چه حد ارضا شده و موجب رضایت از زندگی در افراد می گردد معتقد می باشد نیازها در افراد مختلف متفاوت بوده و نسبی‌اند. نیازهای هیچ کسی در تمام موارد و به گونه کامل ارضا نشده و هیچ‌کس تاکنون، به رضایت کامل نرسیده می باشد.

بایستی متذکر گردید که: اولاً در هر یک از این دسته ها، تعدادی از نیازهای شبیه و نزدیک به هم جای می گیرند. مثلاً در دسته چهارم: نیاز به تکریم نیاز به قدرشناسی، حفظ آبرو و غرور، کسب ارزش و منزلت و … جای می گیرد. ثانیاً مازلو معتقد بوده می باشد که این نیازها دارای یک سلسله مراتب هستند: نیازهای پایین یا دون و نیازهای عالی. یعنی برای انسانها آغاز نیازهای جسمی (نیاز پایین ) مهم ند. بعد ارضاء نیازهای جسمی، نیاز به ایمنی برای او مطرح می گردد و بعد از آن ” روابط ” و بعد ” تکریم ” تا بالاخره در انسانهایی که همه نیازهایشان برطرف شده می باشد, نیاز متعالی به تفکر درمورد معنی و محتوا (به خود رسیدن ) مطرح می گردد.» ( رفیع پور، 1378 ( الف ): 41- 42 ).

1-Maslow

[2]– Hierarchy of Needs

[3] – Physiological Needs

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]– Safety Need

[5] – Social Needs

[6] – Esteem or ego Needs

[7]– Self Actualization Needs

[8]– Mendoza

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟