دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

فرضیه اصلی:

بین برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان امورمالیاتی ­ارتباط مستقیم ومعناداری وجوددارد.

فرضیات فرعی:

بین برنامه ریزی برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی ارتباط مستقیم ومعناداری هست.

بین تحلیل استراتژیک­ برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد­ سازمان امورمالیاتی ارتباط مستقیم ومعناداری هست.

بین تحلیل هزینه­برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی ارتباط مستقیم ومعناداری هست.

بین مذاکرات برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی ارتباط مستقیم ومعناداری هست.

بین الزامات پس از قرارداد برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی ارتباط مستقیم ومعناداری هست

 

تعریف متغیرهای پژوهشی:

الف:متغیر مستقل:برون‌سپاری متغیرمستقل راتشکیل می دهد.

ب:متغیر وابسته:عملکردسازمان متغیر وابسته راتشکیل می دهد.

ج:متغیر تعدیل گر:برنامه ریزی ،تحلیل استراتژیک وتحلیل هزینه متغیرهای تعدیل­گر می باشند.

 

۱-برون‌سپاری:

تعریف مفهومی:

یکی از استراتژیهایی که در سالهای اخیر موردتوجه بسیاری از شرکتها وموسسات واقع شده می باشد. بهره گیری از برون‌سپاری می باشد که در صورت اجرای درست آن برمبنای مقتضیات موجود می تواند اثر مثبت ومطلوبی برروی اندازه بهره وری شرکتها از خود بروز دهد.

برون‌سپاری تصریح به بهره گیری از منابع خارجی برای انجام وظایف اجرایی دارد.از دهه 1990،برون‌سپاری تحت جنبه های متفاوتی هم در مطالعات آکادمیکی وهم وظایف اجرایی مورد بحث قرارگرفته می باشد.

برون‌سپاری عبارتست از اقدام انتقال بعضی از فعالیتهای داخلی یک سازمان وواگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان براساس قرارداد،درحقیقت ودرعمل دربرون‌سپاری نه تنها فعالیتها منتقل می شوند بلکه عوامل تولید وحق تصمیم گیری نیز دراغلب موارد واگذارمی شوند.(میمند و همکاران،1389:  ۳)

تعریف عملیاتی:

بهره گیری از تامین­کننده­ای درخارج از سازمان برای ارائه کالا یاخدمتی که پیشتر بطور­عادی درسازمان ارائه می­شده­می باشد.برون­سپاری در واقع سپردن بعضی مسئولیتها به یک شرکت یا یک شخص ثالث و بستن قرارداد با آنها می باشد تا بعضی کارها را انجام دهند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو