دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

– گزارشی از اعتبار سازه‌هایی از طیف رضایت از زندگی در یک مقطع زمانی (مکینتاش[1]2001 )

محقق به ارئه مقاله‌ای تحت عنوان «گزارشی از اعتبار سازه‌هایی از طیف رضایت از زندگی در یک مقطع زمانی» پرداخته می باشد. بنیان و اساس این مقاله بر نقد و نظریات (پی وت[2] ودیگران،1998 به نقل از قهرمان،1384) استوار می باشد نویسنده بر  پی وت  دو ایراد  وارد می‌‌داند: ایراد اول بر تکنیک‌ آماری اتخاذ شده توسط پی وت و همکارانش می باشد زیرا که آنها برای  رسیدن به یک راه حل سه عاملی از چرخش قطری از نوع varimax بهره گیری نموده‌ بودند اما توصیه نویسنده مقاله این می باشد که چرخش مایل oblique rotation در این مورد مناسبتر می باشد (همان:38). البته نویسنده مقاله در ادامه از توضیحی  روشن درمورد نکته فوق اجتناب می کند و به مسائل دیگر می‌پردازد.  ایراد یا انتقاد دوم بر کار پی وت که هدف دوم مقاله مذکور می باشد؛ اظهار این نکته می باشد که اندازه همگرایی میان مقیاس مقطعی رضایت از زندگی[3] Tswls و دیگر اندازه‌های swb، یک بعد  زمانی خاص را که امتحان و توجه نشده می باشد را وارد نموده‌‌اند و لذا دومین هدف این پژوهش را تعیین کردن این  نکته می‌داند که آیا سه بعد Tswls (گذشته ـ حال و آینده) با ابعاد نظیرش در swb همبستگی دارند خیرکه نهایتاً فتوا به همبستگی آنها می‌دهد (همان:37).

اما توضیحی درمورد چند طیف معرفی شده در این مقاله: Tswls: پی وت وهمکارانش اقدام به ابداع ویراش اصلاح شده‌ای از Swls نمودند و آن را Tswls نام نهادند که تفاوت آن با نسخه Swls این می باشد که درسنجش رضایت از زندگی با طیف Tswls ابعاد زمانی در نظر گرفته می گردد (همان:37).

SASS : طیف دیگری که در این مقاله مورد تصریح قرار گرفت طیف SASS یا self – Anchoring striving scale می باشد که مناسب می باشد آن را طیف کوشش در جهت  معرفی خود نام بگذاریم: در طیف مذکور آغاز از افراد درخواست می گردد که شرحی از بهترین حالات ممکن که در آن تمام امیال و آرزو‌های او محقق گشته‌ را بنویسند و نیز پیش روی شرحی از بد‌ترین حالات ممکن که در آن تمام ترسها و اضطراب‌ها روی  می‌دهد‌ـ را بنویسند. سپس به پاسخگو می‌گویند اگر برای حالات نخست حداکثر نمره 10 و برای حالات دوم حداقل نمره صفر را بخواهیم مقصود نماییم. به مرتب کردن وضع موجود خود بر روی یک سلسله مراتب (از 0 تا 10) اقدام نمائید(همان:41).

SWB: گر چه در جای جای این مقاله از طیف swb سخن به میان آمده؛ اما تبیین روشن و آشکاری درمورد آن ارائه نشده می باشد لیکن گفته شده که در این طیف به علت داشتن چشم‌انداز‌های زمانی در اندازه‌گیری اجزایش، کار از دقت بالا تری برخور دار می باشد(همان:37).نیز به نظر می‌رسد Tswls و SASS زیر مجموعه SWB باشند(همان:47). در این پژوهش TSWLS که مشتمل بر سه خرده طیف رضایت از زندگی در گذشته، رضایت از زندگی در حال، رضایت از زندگی در آینده می باشد هر کدام از 5 معرف و با بهره گیری از طیفی که در شکل لیکرت  می باشد و از کاملاً ناراضی «1» تا کاملاً راضی «7»  می‌باشند. تهیه شده می باشد معرفهای TSWLS همگی دارای بار‌ ارزشی مثبت بوده و لذا نمرات بالاتر هر فرد بیانگر رضایت از زندگی بیشتر در او می باشد (همان:41). البته آن چیز که در اینجا شایسته می باشد مورد توجه قرار گیرد این می باشد که مثبت بودن بار ارزشی گویه‌ها، ممکن می باشد سبب گردد دقت پاسخگو کم گردد(همان:39).  زیرا اصولاً افراد تمایل به موضع‌گیری مثبت و همنوایی با گویه را دارند.

[1] – Mcintosh

[2] – pavot& etl

3- Temporal satisfaction with life scale

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟