دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

– رضایت از زندگی در میان شهروندان زن ایرانی( کوشا ومحسنی1356)

بر اساس اختصار این پژوهش ،نویسنده در مقاله ای تحت عنوان « رضایت از زندگی در میان شهروندان زن ایرانی: یک تحلیل اکتشافی» به رضایت از زندگی زنان ایرانی ـ اعم از آنان که متأهل یا غیر متأهل هستند ـ می‌‌پردازد. نمونه آماری از 335 زن (61 درصد آنها متأهل و 39 درصد آنها غیر‌‌‌‌متأهل (مجرد، مطلقه، بیوه)  ) تشکیل یافته می باشد.

داده‌ها از طریق پرسشنامه‌‌های خود اجرا که در سالهای 1992 الی 1994 به اجرا در آمد؛ جمع‌‌‌آوری گردید.

نتایج پژوهش که مبتنی بر جداول متقاطع و تحلیل مسیر می باشد؛ حکایت از آن دارد که رضایت از زندگی زنان متأهل مستقیماً با رضایت از ازدواج، اشتغال و اوقات فراغت مرتبط می باشد.

]نکته قابل ذکر[ اینکه ارتباط بین رضایت و فعّالیت زنان ارتباط‌‌ای متقابل می باشد. مع‌الوصف در خصوص زنان غیر‌‌متأهل رضایت از زندگی آنها تحت تاثیر مقطع تحصیلی و اوقات فراغت آنها می باشد.    (کوشا ومحسنی،1356: 329).

2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی

2-2-2-1- سنجش احساس اندازه رضایت و امنیت (نورمن برادبورن[1] و دیوید کاپلوویتز[2])

نورمن برادبورن و دیوید کاپلوویتز از مرکز ملی مطالعه افکار (NORC)[3] امریکا از اولین کسانی بودند که دست به سنجش احساس اندازه رضایت و امنیت مردم زدند. آنها به اهمیت رضایت از زندگی در سیاست‌گذاری توسعه اجتماعی و برنامه‌ریزی‌های ملی دولت‌ها تصریح کرده‌اند (هیوستون،2001 :25 به نقل از قهرمان،1384).

کانورس (1976)، در پژوهشی با عنوان «بهروزی در آمریکا»، به نقل از اینگلهارت (1990) در کتاب «تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی» و همچنین نتایج سایر پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که 20 درصد مردم جوامع غربی خود را خوشبخت می‌دانند و از زندگی خود کاملاً رضایت دارند، 58 درصد نسبتاً خوشبخت و 20 درصد خود را چندان خوشبخت نمی‌دانند (اینگلهارت، 1390: 248).

رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی همبستگی دارد (بیکر،1990 نقل از نایبی، 1374: 13).

احساس خوشبختی با بیگانگی و بی‌اعتمادی همبستگی دارد (اینگلهارت، 1994: 43).

رضایت از زندگی با پایگاه اجتماعی اقتصادی همبستگی دارد(رابینسون،1976:11).

[1] -Norman Bradburn

[2]– David Caplovitz

[3] – National Opinion Research Center

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟