دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد (قهرمان ،1384)

این پژوهش در میان 450 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام گردید؛ نمونه پژوهش متناسب با نسبت جنسی (6/35 درصد مرد و 4/64 درصد زن) و متناسب با جمعیت دانشکده های دهگانه این دانشگاه انجام پذیرفت . متغیر رضایت از زندگی با هیچکدام از متغیرهای زمینه ای مانند جنس، وضعیت تاُهل، وضعیت اشتغال، وضعیت استقرار، نوبت پذیرش و گروه آموزشی ارتباط ای معنادار نداشت (قهرمان، 1384: 107).

جدول 2-3 ارائه نتایج کلی متغیرهای پژوهش )میانه و انحراف معیار)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در میان متغیرهای مستقل این پژوهش دو متغیر رضایت از دانشگاه و رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی اهمیتی خاص دارد.

الف) رضایت از دانشگاه: وضعیت دانشگاه در نزد دانشجویان رضایت بخش می باشد. به طوریکه 5/7 درصد آنها دارای رضایت زیاد یا بسیار زیاد و 1/9 درصد آنها دارای رضایت کم یا بسیار کم و 3/19 درصد دارای رضایت از دانشگاه در حد متوسط بودند. در مجموع میانه رضایت از دانشگاه 4 می باشد که از میانه نظری (3) بالاتر می باشد. حال چنانچه بخواهیم شرایط مذکور را بر حسب دسته های مختلف مطالعه نماییم ذکر نتایج ذیل مناسب به نظر می رسد(همان: 171).

جدول2-4 ارتباط بین رضایت از دانشگاه و متغیرهای زمینه ای

هم­چنانکه نظاره می گردد وضعیت رضایت از دانشگاه در بین غالب دسته های طرح شده تفاوت معناداری ندارد. یعنی پسران و دختران دانشجو نسبت به دانشگاه دارای رضایتی نسبتاً یکسان هستند. نیز وضعیت مذکور در دانشکده های مختلف و مقاطع تحصیلی متفاوت؛ تقریباً یکسان می باشد. حتی خاستگاه جغرافیایی محل سکونت والدین نیز در این امر تأثیری نداشته می باشد. اما ذکر دو نکته قابل توجه می باشد: اول اینکه دانشجویان شبانه (با میانگین رتبه ای 67/239) نسبت به دانشجویان روزانه (با میانگین رتبه ای 50/211) رضایت بیشتری از دانشگاه دارند: 021/0= sig . نکته دوم آنکه دانشجویان شاغل (برای شغل دائم میانگین رتبه ای 307 و برای شغل موقت میانگین رتبه ای 73/231) نسبت به دانشجویان غیر شاغل (با میانگین رتبه ای 97/201) رضایت بیشتری از دانشگاه داشته اند؛ هر چند در سطح اطمینان 94 درصد می باشد sig= 0/06 . پس دانشجویان دانشگاه فردوسی نسبت به دانشگاه محل تحصیلشان رضایت خوبی دارند: Range: [1-5] &    Median: 4

متغیر دومی که نتایج آن قابل بحث می باشد رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی می باشد. همچنانکه در جدول ذیل به صورت کامل آمده می باشد؛ مقصود از آزادیهای سیاسی- اجتماعی اندازه خرسندی فرد از آزادیهای اجتماعی- سیاسی و حقوق بالفعل در جامعه می باشد. همچنانکه در جدول مذکور قابل نظاره می باشد اکثر قابل توجه پاسخگویان به گویه هایی که حکایت از رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی فعلی خود دارد پاسخ منفی داده اند به طوریکه نظرات پاسخگویان در بازه ]5-1[ میانه ای معادل 66/2 دارد که از میانه نظری (3) پایین تر می باشد. در مجموع 5/22 درصد پاسخگویان اندازه رضایت آنها از آزادیهای سیاسی- اجتماعی «زیاد یا بسیار زیاد» و 1/43 درصد آنها دارای رضایت کم یا بسیار کم و 4/34 درصد آنها رضایتشان از ازادیهای سیاسی- اجتماعی در حد «متوسط» می باشد.همچنانکه در جدول 5-1 ملاحظه می گردد متغیر مذکور کمترین اندازه میانه را در بین متغیرهای این پژوهش دارد. حال در صدد آن هستیم که ببینیم وضعیت مذکور در بین کدام دسته ها از شرایط حادتری برخوردار می باشد(همان: 173).

جدول ذیل به مطالعه ارتباط بین رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی و متغیرهای زمینه ای پرداخته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟