دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 • رفتار شهروندی سازمانی

رفتار ، شهروندی سازمانی را رفتارهای آزادانه فردی که بوسیله سیستم پاداش، مستقیم یا اشکارا شناخته نشده و عملکرد کارا و اثر بخش سازمان را بهبود می بخشد، تعریف نموده اند.

بقای سازمان در اقتصاد متغیر، پیچیده و متلاطم کنونی متکی به کارکنانی می باشد که فراتر از تأثیر ها و مسئولیت های تعریف شده در تبیین شغل رسمی اقدام کنند )جردان و سواستوس  2003 )؛ چراکه پژوهش ها نشان داده اند که رفتار شهروندی ، ؛1005 ، سازمانی با بهبود در عملکرد سازمانی همبستگی دارد.. بعلاوه عموما این بحث مطرح می باشد که سازمانها با ، درجه ی بالایی از رفتار شهروندی سازمانی با غیبت کمتر کارکنان، خروج از خدمت  ، کمتر و رضایت و وفاداری بیشتر مواجه می شوند در ارتباط با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز توافق کاملی بین پژوهشگران وجود ندارد. لکن در این بین ابعادی که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند عبارتند از نوع دوستی، وجدان، ادب و نزاکت، راد مردی، فضیلت مدنی )مکنزی و دیگران، (1993 مقصود از رادمردی ،  یا جوانمردی، نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط سخت و بحرانی سازمان بدون شکایت می باشد. مقصود از فضیلت مدنی تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائه تصویری مناسب از سازمان می باشد. با وجدان  بودن به آن دسته از رفتارهای اختیاری که از حداقل الزامات تأثیر فراتر می رود تصریح دارد. مانند رفتار فردی که برای سودآوری شرکت بیشتر از زمان معمول سر کار می ماند و یا وقت زیادی را برای استراحت صرف نمی کند. نوع دوستی  به کمک به دیگر اعضای سازمان در ارتباط با معضلات و وظایف تصریح دارد. مانند رفتار کارکنانی که به افراد تازه وارد و یا کم مهارت کمک می کنند. ادب و نزاکت  نیز به کوشش کارکنان برای جلوگیری از تنش ها و معضلات کاری در ارتباط با دیگران گفته می گردد. (بختی و همکاران،1390)

 

 

1-9 روش پژوهش

از این جهت که در این پژوهش ما به توصیف و مطالعه آن چیز که که هست می پردازیم، پس روش پژوهش مناسب که در این پژوهش بکار رفته می باشد، روش پژوهش توصیفی می باشد.

پژوهش حاضر از لحاظ نوع روش پیمایشی که در آن بکارگرفته شده می باشد، یک پژوهش پیمایشی از نوع مقطعی می باشد. روش مقطعی به مقصود گردآوری دادها درمورد یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان ( یک روز، یک هفته، یک ماه) از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می گردد.( سرمد، 1383، ص83).و از حیث هدف کاربردی می باشد. و پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف علمی این پژوهش تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیررفتار شهروندی سازمانی می باشد.

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش در شرکت گاز استان تهران و شرکتها و مؤسسات تابعه کاربرد دارد.

اهداف ویژه:

 1. تأثیر بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 2. تأثیر خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 3. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان
 4. تأثیر مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 5. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان
 6. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان
 7. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 8. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 9. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 10. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 11. سنجش اندازه تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان