دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 -۵-۲سازمان امورمالیاتی

اتخاذ یک رویکرد ومتدولوژی علمی برای برخورد با این پدیده می­تواند باعث تخفیف جدی بسیاری از معضلات فوق گردد.هنوز درسطوح کلان وخرد دررابطه بامفاهیم برون‌سپاری اتفاق نظر وجود ندارد.نمونه آن بهره گیری ازواژه هایی نظیر خصوصی سازی،پیمانکاری فرعی ونظایر آن معادل بابرون‌سپاری می باشد.اگر چه این واژه ها مرتبط باموضوع برون‌سپاری هستند اما تفاوت معنی داری بایکدیگر وبا برون‌سپاری دارند.

علاوه برمشکل تعریف مبانی ومفاهیم ،درمتدولوژی اتخاذ شده برای برون‌سپاری نیز ضعف هست ودربسیاری موارد برون‌سپاری باسعی وخطا وبدون اتخاذ یک روش علمی ویک تحلیل سیستماتیک انجام شده می باشد.در این راستا،تأثیر مشاوران مدیریت برای انجام درست پروژه های برون‌سپاری براساس نظری علمی،نقشی کلیدی وحیاتی می باشد.(پورمعلم،1390: ۴۵)

 

مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه کشور ،جایگاه ویژه ای داشته می باشد.طرح جامع مالیاتی یکی از ضرورت های اصلاح نظام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی گردید. این طرح باهدف تهیه زیرساختی مناسب وضروری به مقصود گردآوری اطلاعات،یکپارچه کردن شبکه اطلاعاتی ،بهنگام شدن اطلاعات مالیاتی ،جلوگیری از فساد مأموران وکارگزاران مالیاتی ،حل تناقضات مربوط به احکام ،سرعت گردش اطلاعات وتسهیل روش خود اظهاری پی­ریزی شده می باشد.(گزارش عملیاتی سازمان امورمالیاتی،1384)

مأموریت اصلی سازمان امورمالیاتی کشور(که از این به بعد به آن سازمان گفته می گردد)،انجام عملیات اداری تمامی امورمالیاتی واجرای قوانین وآیین نامه های مربوط می باشد.اهداف راهبردی نظام مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتند از:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو