دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

  • چگونه برون‌سپاری را باموفقیت اداره کنیم

سازمان هایی که به انجام برون‌سپاری مبادرت می ورزند بایستی بدانند موفقیت شان به یک روش شناسی منضبط بستگی دارد.این روش شناسی نیازمند تعهد ومسئولیت منابع ماهر برگرفته از مدیریت اجرایی می‌باشد.چنین روش­شناسی موارد متعددی را در بر خواهد­گرفت که عبارتند از تدوین استراتژی ،ارزیابی سازمانی،برنامه ریزی ،تعیین نیازمندی ها،درخواست برای پیشنهاد ،گزینش وسنجش فروشنده،مذاکرات وتدوین قرارداد،وطرز اداره­ی جامع وگسترده­ی برون‌سپاری ،این امر همچنین به طرفداری واحدهای میان کارکردی درون سازمان ها بستگی دارد که ازمقاصد ،اهداف واستراتژی سازمان درک روشنی دارند. سازمان های انجام دهنده­ی  برون‌سپاری بایستی ازقبل به گونه کنش­گرایانه وبابی­غرضی برون‌سپاری را ارزیابی کنند ،معضلات کنونی وبالقوه راشناسایی نمایند وهمزمان با کاهش ریسک ها،اقدامات اصلاحی را به کار بندند.

برون‌سپاری یک استراتژی پر قدرت تجاری می باشد که نیازمند تغییر پارادایم در روش تجارت جهانی می‌باشد.چنانچه برون‌سپاری به درستی بکار گرفته گردد،درحقیقت مزایایی به همراه دارد ازجمله کاهش هزینه ،توانایی برای تمرکز روی شایستگی های اصلی تجاری ،بهبود کیفیت،قابلیت ها ومهارتهای برتر،کاهش زمان رسیدن به بازار ومزایای رقابتی ،سازمان هایی که برون‌سپاری را به یک شایستگی اصلی تبدیل می نمایندبرای رقابت دربازار جهانی جایگاه خوبی خواهند داشت.(سیدجوادین،حسینقلی پور،1390 :35)

درکشور ما مدتهاست که صحبت از برون‌سپاری به شکلی جدی مطرح شده می باشد.مطالعه برنامه های اخیر توسعه کشور وبه ویژه برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که دولتمردان نیز به ضرورت توجه بیش از پیش به این استراتژی واقف شده ودر جهت کوچک سازی وکاهش تصدی گری،این مفهوم رادر دل برنامه های توسعه کشور جای داده اند.رفتار بسیاری از سازمان های کشورمان اعم از خصوصی ودولتی در سال های اخیر نیز نشان از در نظر داشتن مقوله برون‌سپاری در کشورمان دارد.

درکشور ما اغلب از زاویه سازمانی که قصد برون‌سپاری فعالیت های خود رادارد به این موضوع توجه شده می باشد.واقعیت این می باشد که مطالعه تجربه برون‌سپاری در کشور مانشان می­دهد که علی­رغم دستاوردهای مثبت،متاسفانه به دلایلی در بعضی­موارد این امر باعث بروز معضلات ومسائلی در سطح بنگاه وهمچنین درسطح کلان کشور شده ولذا اهداف از پیش تعیین شده حاصل نشده می باشد.بسیاری از علت های رابرای بروز این معضلات ودربرخی موارد بحران حاصله،می‌توان برشمرد.سازمان ها تاثیر برون‌سپاری راروی نیروی انسانی،فرآیندها،روش ها وابزار ها ودریک کلام ساختارها ورفتارهای خود،آنگونه که هست در نظر نمی گیرند واقدام به برون‌سپاری می کنند.انجام برون‌سپاری بدون تحلیل این مسائل،ریسک آن را افزایش می دهدودرخیلی موارد به فاجعه تبدیل می گردد.تعهد نداشتن مدیریت ارشد،انتخاب نادرست فعالیت ها برای برون‌سپاری،فقدان یک برنامه جامع ومنسجم ارتباطات ،دانش ضعیف در ارتباط با متدولوژی های برون‌سپاری،شکست در تشخیص ریسک های کسب وکار،شکست در دستیابی به ارائه دهندگان خدمت که حرفه ای باشند،تخصیص نیافتن مناسب ترین منابع داخلی برای پروژه برون‌سپاری ،تهیه نکردن مناسب درخواست برای پیشنهاد ،تشخیص نادرست تاثیر تفاوت های فرهنگی سازمان ها،عدم اتخاذ یک رویکردبرد-برد در ارتباط باارائه کننده خدمت،نداشتن برنامه رسمی ومشخص برای نظارت ،وجودمحدودیت های محیطی در ارتباط باقوانین ومقرارت وبه گونه کلی مهیا نبودن زیرساخت های لازم،ازجمله علت های شکست پروژه های برون‌سپاری در کشور ماست.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو