دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

در طول این سال‌ها

تغییرات اجتماعی و اقتصادی مهمی در کشور روی داده می باشد که می‌توان افزایش رضایت از زندگی را به آن نسبت داد. افزایش فرصت‌های زندگی، افزایش تحرک اجتماعی و امکاناتی که برای رشد طبقات پاییت جامعه فراهم گردید (مثل گسترش امکانات آموزش- به ویژه آموزش عالی- و خدمات بهداشتی) و … زمینه افزایش رضایت از زندگی را ایجاد کرده می باشد. اگر چنین فرضی درست باشد، به معنای آن می باشد که شرایط عینی در افزایش رضایت از زندگی را ایجاد کرده می باشد. اگر چنین فرضی درست باشد، به معنای آن می باشد که شرایط عینی در افزایش رضایت مؤثر می باشد و به ویژه‌ای برای گروهی از جامعه که از خدمات کمتری برخوردار بوده‌اند، وضعیت مساعدتری فراهم شده می باشد و در نتیجه سطح رضایت آن‌ها تغییر یافته می باشد.

ثالثاً، این تغییرات را می‌توان به تطابق فرد با وضعیت خود نیز نسبت داد. با این حال، پاره‌ای از شواهد، در این باره تردید ایجاد می کند. تغییرات مداوم در طول این سال‌ها، از ویژگی‌های جامعه ایران بوده می باشد، در نتیجه اگر چنین فرضی صحت داشته باشد، رضایت لزوماً از تطابق آرزوهای فرد با وضعیت وی ناشی نمی‌گردد(همان:224).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تغییر دیگر در این زمینه، تغییر در ساخت رضایت از زندگی می باشد. نتایج پژوهش سال 1353 نشان می‌دهد که بیشترین نارضایتی مربوط به زندگی اقتصادی- با عوامل مؤثر بر زندگی اقتصادی- بوده می باشد. بالاترین شاخص نارضایتی مربوط به تحصیلات می باشد. 42 درصد افراد پاسخگو از وضع تحصیلی خود اظهار عدم رضایت کرده‌اند، در حالی که یک دوم این تعداد یعنی 21 درصد از وضع تحصیلی خود راضی بوده‌اند. دومین حیطه‌ای که شاخص عدم رضایت در آن بالاست، حیطه درآمد می باشد. شاخص نارضایتی در مورد وضع مالی، 80 درصد می باشد. طبق نتایج به دست آمده 20 درصد افراد از درآمد خود ناراضی بوده‌اند، پیش روی 25 درصد از درآمد خود اظهار رضایت کرده‌اند.

سومین حیطه نارضایتی، شانس و اقبال می باشد. 20 درصد پاسخگویان در سال 1353 اظهار داشته‌اند که از شانس و اقبال خود ناراضی هستند، و پیش روی 31 درصد اظهار رضایت کرده‌اند. شاخص نارضایتی در این حیطه 5/46 درصد می باشد.

با فاصله نسبتاً بیشتری، جایگاه شغلی، چهارمین حیطه نارضایتی می باشد. 16 درصد افراد پاسخگو، جایگاه شغلی خود را راضی کننده ندانسته‌اند. در برابر این گروه، 37 درصد افراد از جایگاه شغلی خود اظهار رضایت کرده‌اند. شاخص نارضایتی در این حیطه 43/27 درصد می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟