دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت وضرورت پژوهش

بشر موجودی هدفمند و همیشه در پی ارزیابی از وضعیت زندگی می‌باشد و تا زمانی که به آن چیز که می‌خواهد دست نیابد احساس رضایت نمی‌کند شاید به جرأت بتوان گفت نهایت آمال هر انسانی، تحقق اهداف و آرزوهایش می باشد. البته سطح اهداف و آرزو ریشه در شرایطی دارد که فرد در کنش متقابل، دیگران و وضعیت موجود به دست می‌آورد. از این رو، امروزه هرچه جامعه توسعه یافته به فکر رضایت شهروندان خود می‌باشد، زیرا رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی همخوانی و همبستگی بالایی دارد. (اینگلهارت به نقل از هزارجریبی و شالی، 1388: 9). عنصر رضایت یکی از عناصر اساسی نظم، وفاق و همبستگی اجتماعی می باشد. در نظر داشتن آن از این جهت مهم می باشد که می‌توان ضمن شناخت شرایط روانی جامعه، عناصر اجتماعی بسیاری را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد از سوی دیگر بایستی توجه داست که وجود و تداوم گسترش آن باعث کمرنگ شدن تعهد افراد به نظام ارزشی و اعتماد آنان نسبت به سایر اعضای جامعه شده و چه بسا منشأ بسیاری از تحولات اجتماعی گردد. عواطف مثبت فرد از شرایط خود اگرچه عنصری ذهنی می باشد اما ریشه در شرایط عینی دارد. می‌توان این حقیقت را نادیده انگاشت که مؤلفه‌های اصلی در ارزیابی مثبت و منفی هر فرد، تحلیل و ارزیابی ذهنی می باشد که نسبت به شرایط خود جامعه در تطبیق با دیگران می باشد. چنانچه ارزیابی فرد از اوضاع شخصی یا زندگی خود به نتایج منفی بینجامد. این عاطفه منفی در همان بخش محدوده نمانده و بسیاری از رفتارها و گرایش‌های فرد نسبت به وضعیت فردی و شرایط اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و متحول می کند (همان) .یافته‌های پژوهشی حکایت از آن دارند که رضایت افراد از یک حوزه خاص از زندگی (مثلاً اشتغال یا خانواده) تنها متأثر از شرایط موجود در آن حوزه نیست یا بلکه متأثر از رضایت کلی فرد از زندگی نیز می‌باشد. (مکینتاش به نقل از قهرمان، 1384: 9). به تعبیری دیگر چنانچه ارتقاء رضایت فرد در هر حوزه‌ای از حوزه‌های زندگی هدف باشد، نباید صرفاً درصدد رفع نیازهای فرد همان حوزه بود بلکه بایستی به رضایت کلی فرد از زندگی نیز توجه نماییم. چنانچه اشخاص در یک زمینه‌ی عام مطلوب، آرام و رضایت‌بخش به سر ببرند؛ سپس اگر حادثه‌ای ناگوار در حیطه خاصی از زندگی برای آنان رخ دهد (مثلاً به لحاظ شغلی شخص شغلش را از دست بدهد، با آسیب روانی کمتری مواجه می گردد. پس شناخت رضایت از زندگی و عواملی که سبب پیدایش یا کاهش آن می گردد مهم می باشد. نکته دیگری که قابل ذکر می باشد «تأثیر رضایت از زندگی در مشارکت اجتماعی و تأثیر پیشگیری‌کننده آن در جلوگیری از بی‌تفاوتی و اعتیاد، خودکشی و … می باشد (غفاری، 1381: 23- 22).

این پژوهش از دو جنبه توصیفی و تبیینی دارای اهمیت می باشد جنبه نخست بدست آوردن  آگاهی از اندازه رضایت از زندگی مردم شهر ایلام  در حال حاضر و جنبه دوم شناخت و تبیین عوامل رضایت مندی یا نارضایتی از زندگی دربین جامعه آماری به مقصود ارائه راهکارهای کارشناسی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟