دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت زندگی و رضایت( دیچ ودیگران[1]2000)

محقق در تحقیقی تحت عنوان« عملکرد دانش‌آموز، امور مرتبط با آن و خوشبختی فردی ـ اجتماعی »  به مطالعه کیفیت زندگی و رضایت در بین چهارصد و شصت و هفت هزار نفر از دانشجویان و فارغ‌‌‌‌التحصیلان دانشگاه رود[2] در ایسلند پرداخته شده می باشد تا روابط میان متغیرهای اصلی و امور مرتبط با آن و حوزه‌‌های با اهمیت را مطالعه نماید؛ و نیز قصد اندازه‌گیری رضایت شخصی ـ اجتماعی و خوشبختی فردی را دارد(دیچ ودیگران،41:2000 به نقل از قهرمان،1384).  این پژوهش به ویژه در ارتباط با جوانان و دانشجویان به مطالعه روابط بین کیفیت زندگی و خشنودی از سویی و ترکیبی از عوامل فردی ـ اجتماعی، شناختی و رفتاری می‌‌پردازد.(هارلو ونیوکمب1990)[3]  نشان دادند که هفت عامل عمده دارای تاثیری مثبت و دو عامل دارای تاثیری منفی هستند. عوامل مثبت مذکور عبارتند از: هدف در زندگی، فرصتهای دریافت شده، رضایت کاری، سلامت، دوستان، خانواده و روابط صمیمی و دو عامل منفی نیز که شامل فقدان قدرت و احساس تهی‌ بودن [4]می باشد. که متغیرهای مذکور مدلی را فراهم می‌‌آورند که به زندگی جوانان معنی می‌‌بخشد(همان:48).این پژوهش بر مبنای دو سوال اصلی می باشد که یکی از آنها که مرتبط با کار تحقیقی ما می باشد عبارت می باشد از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مهمترین متغیرهایی که قابلیت پیش‌بینی خوشبختی فردی را دارد چیست؟ و در نهایت این پژوهش در نظر دارد که با بهره گیری از نتایج آن به بهبود ویژگیهای روان‌‌سنجی کیفیت زندگی و رضایت دانش‌آموزان یا به اختصار SQOLAS بپردازد(همان:49). در این پژوهش متغیرهای جمعیت شناختی زیادی مورد مطالعه قرار گرفت که عبارتند از سن، جنس، تعداد فرزند، قومیت، وضعیت شغلی، ساعات کار، اندازه آموزش رسمی فرد، مقطع تحصیلی، وضعیت فارغ‌التحصیلی دانش‌آموز، ورود مجدد دانش‌آموز ]به یک مقطع تحصیلی جدید[‌ و اینکه چند سال بین آموزش قبلی و زمان فعلی فرد فاصله شده می باشد (همان:51). در این پژوهش برای مقیاس خوشبختی معنوی [5]یا SWBS بر طبق نظر )الیسون1993( [6] دو خرده مقیاس تعریف شده می باشد. امّا آن چیز که پیش از آن قابل ذکر می باشد اینکه در تعریف SWB هیچ تعریف خاصی را ذکر نکرده‌می باشد به این مقصود که پاسخگو از یک گستره وسیع و کلی به بازنگری اندازه خوشبختی خود بپردازد.

هم­چنان­که ذکر گردید این طیف از دو خرده مقیاس تشکیل شده می باشد: خوشبختی زیستی[7] و خوشبختی دینی[8]….. در این پژوهش صرفاً از خوشبختی زیستی برای مطالعه مقیاس کیفیت زندگی و رضایت بهره گیری شده می باشد. ….. در این پژوهش رضایت شخصی از طریق یک گویه که در قالب طیف پنج گزینه‌ای لیکرت آورده شده؛ پرسیده گشته می باشد: «شما به عنوان یک شخص چقدر از خودتان رضایت دارید؟» و پاسخ-ها از بسیار راضی تا ناراضی بود(همان:53).

بعضی نتایج این پژوهش قابل تلخیص در جدول ذیل می باشد که بر اساس همبستگی پیرسون میان متغیرها ارائه می‌‌گردد. شایان ذکر می باشد که کلیه روابط مذکور ـ‌ که بخشی از فرضیات پژوهش می باشد ـ معنا‌‌‌‌‌‌دار می‌‌باشد و یا به تعبیری این فرضیات تائید گردیده می باشد.

[1] – Disch & etal

[2] – Rhode

[3] – Harlow & Newcomb

[4]– Meaninglessness

[5] -Spiritual well- being scale

[6] – Ellison

[7] -Existential  well- being

[8] -religious  well- being

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟