دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

۶انتخاب فرآیندهای مالیاتی جهت برون‌سپاری

نخستین گام در تصمیم برون‌سپاری یک فعالیت،عبور آن از غربال امکان سنجی از لحاظ قوانین جهت برون‌سپاری فعالیت می باشد.فعالیتهایی که از لحاظ قوانین بنا به ویژگی های خاص خود قابل واگذاری نیستند وجزءفعالیت های کلیدی محسوب می شونداز این غربال خارج می شوند.اما درحالتی که فعالیت غیر کلیدی تشخیص داده گردد بایستی ارزیابی تصمیم برون‌سپاری بااستفاده از شاخص ها صورت پذیرد.در شکل زیر مدل تصمیم گیری برای مطالعه وجوه قانونی آورده شده می باشد.( عالم تبریزوهمکاران, 1390: ۸)
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

راهکارهای قانونی جدید

قانونی بر عدم برون‌سپاری وجود ندارد.

شکل ۲-۳– الگوریتم انتخاب فرایندها

مالیات منبع اصلی درآمدهای دولت جهت انجام وظایف او به شمار می رود نظریه های اقتصادی نشان می دهندکه در شرایط معمول فعالیتهای اقتصادی دولت موجب کاهش کارایی اقتصادی می باشد لذا کسب در آمدازطریق فعالیتهای اقتصادی در آمدزا برای دولت بسیار محدود بوده وعمدتأ شامل ارائه بعضی کالاها وخدمات­عمومی می گردد.چراکه به علت طرفداری از گروههای کم درآمد،دولت نمی تواندهمه کالاهاوخدمات عمومی را قیمت­گذاری نموده وهزینه عرضه آنهارا از بهره گیری کنندگان دریافت نمایدبه هرحال قیمت گذاری بعضی از کالاهای عمومی نیزتقریباً ناممکن ویا با هزینه بسیار انجام می گردد .

لذا سهم درآمدهای مالیاتی ازکل درآمدهای دولت درکشورهای مختلف جهان به صورت غالب بیش از سایر درآمدها می باشد از آنجا که مالیاتها ابزار بسیار مهمی دراجرای سیاست های اقتصادی شناخته شده واز عمده متغیرهایی­می باشد­که­دولت­از­طریق­بهره گیری از آن نه تنها درمتغیرهای کلان اقتصاد مثل رشد اقتصادی،تورم،بیکاری و…اثر می­گذارد،بلکه در تخصیص منابع وتوزیع درآمدنیز اثرات بسیارعمده وماندگاری را به همراه دارد،سهم مهم مالیات ها از تولید ناخالص ملی نیز می تواند نشانه اثربخشی سیاست های مالیاتی در اقتصادباشد .

مالیات ریشه تاریخی وعمیقی دارد.تاریخ شکل گیری مالیات را می‌توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست با ترک زندگی فردی وتشکیل انسانها درقالب اجتماعات مختلف،حکومت­هانیزتشکیل شدندحکومت ها برای تامین نیازهای عمومی وتحقق سیاستهای خودنیازمندتامین منابع مالی بوده وهستندوبه  اذعان اقتصاددانان ومتخصصان مالیه عمومی ،پایدارترین،دیرینه ترین وسالم ترین این منابع مالیات می باشد بااستقرارحکومت مشروطه درایران وباتوجه به اصول قانون اساسی که وصول مالیات رامنوط به وضع قانون کرده بود قوانین مالیاتی متعددی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیدوبه اجرا گذاشته گردید تا اینکه درسال 1345 اولین قانون جامع مالیات های مستقیم درایران به تصویب رسیداین قانون پس از انقلاب دستخوش تغییراتی گردید ودرنهایت قانون مالیاتهای مستقیم جدید در اسفندماه1366به تصویب رسید واصلاحیه های آن در سالهای 1371و1380بوده می باشد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو