دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

– رضایت از زندگی و مولفه‌های آن( عظیمی هاشمی 1382)

این پژوهش با هدف شناسایی رضایت از زندگی و مولفه‌های آن و دینداری و وجوه آن و ارتباط بین این دو متغیر دربین دانش آموزان نمونه پژوهش(1200نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهرهای فردوس و درگز و نواحی 4، 5، 7 مشهد) انجام گردید. نمونه گیری طرح خوشه‌ای چند مرحله‌ای و ابزار سنجش پرسشنامه می‌باشد. یافته‌ها نشان داد 5/42% دانش آموزان نمونه پژوهش از زندگی رضایت زیاد دارند و بیش از نیمی از آنان درحد متوسط از زندگی راضی هستند. مقایسه ابعاد رضایتمندی از زندگی در بین دانش آموزان بر اساس مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی(دوستان، مدرسه، خود، خانواده و محیط زندگی) حاکی از آن می باشد که بیشترین نسبت نارضایتی دانش‌آموزان از محیط زندگی می باشد…

مطالعه توزیع توام دو متغیر دینداری و رضایت از زندگی نشان می‌دهد که هم تغییری مثبت بین این دو متغیر به وضوح قابل نظاره می باشد و دینداران از زندگی رضایت بیشتری دارند. روابط همبستگی بین اجزا و مولفه‌های هر دو متغیر حاکی از آن می باشد که بعد پیامدی که ناظر بر اهمیت دین در زندگی شخصی و نگاه دین به رضایت، موفقیت، خرسندی، سعادتمندی می باشد. بیشترین وابستگی (  r=33%) را با رضایت از زندگی دارد. (به ویژه بارضایت از خانواده و مدرسه)

یافته‌های رگرسیون چند متغیری نشانگر می باشد که دینداری 13% از تغییرات رضایت از زندگی در بین دانش‌آموزان را تبیین می کند 87% باقی مانده تغیرات رضایت زندگی در بین دانش‌آموزان تابع عوامل دیگر می باشد.همچنین از بین ابعاد چهارگانه دینداری بعد مناسکی در کنار ابعاد سه‌گانه دیگر(اعتقادی، تجربی، پیامدی) تاثیر خالص در تبیین رضایتمندی ندارد و بعد پیامدی قوی‌ترین پیش بینی‌کننده رضایت مندی از زندگی در بین دانش‌آموزان پژوهش می باشد (برگرفته از اختصار طرح). هرچند این اثرتحقیقی در زمره بهترین آثار تحقیقی موجود در داخل کشور درمورد رضایت از زندگی می باشد؛ اما وجود چند نکته نتایج آن را تردید آمیز نموده می باشد.

نکته یکم: “ از لحاظ روش شناسی، تحدید و تصریح مرز میان متغیر مستقل(بعد پیامدی دینداری) ” و متغیر وابسته(رضایت از زندگی) کاملاً اساسی می باشد.

به بیانی دیگر متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش بایستی کاملاً جداگانه تعریف شوند و هیچگاه نباید متغیر مستقل(بعد پیامدی دین) با در نظر داشتن متغییر وابسته(رضایت از زندگی) تعریف گردد. زیرا در این صورت، هنگام اندازه گیری روابط بین متغیرها، بخش اعظم واریانس متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقلی تبیین می گردد  که قبلاً به شکلی از روی آن ساخته شده می باشد یا به هم مربوط هستند[1].

نیز می‌دانیم که بعد پیامدی دین درواقع رعایت دیانت در زندگی روزمره به ویژه رفتارهای غیر عبادی می باشد. با در نظر داشتن این دو مطلب در پژوهش مذکور بعد پیامدی دینداری نباید معطوف به رضایت از زندگی باشد. این در حالی می باشد که گویه ” اعتقاد دینی به بشر کمک می کند که از زندگی خود راضی باشد”و نیز گویه” اعتقاد دینی عامل مهمی در آرامش  روحی روانی بشر می باشد ” (عظیمی هاشمی،1382 :168 ). از پرسشنامه مذکور ناظربه ارتباط بین دینداری و رضایت از زندگی می باشد.

نکته دوم: ایراد وارد بر کار پژوهشی ایشان این می باشد که تعریف عملیاتی بعد پیامدی دین ناظر به حیطه غالب کنش پاسخگویان نمی‌باشد. می‌دانیم که در ارائه تعریف عملیاتی، محقق بایستی یک چشمش به تعریف مفهومی(و در صورت فقدان, تعریف اسمی یا تحلیلی) و چشم دیگرش بایستی ناظر به حیطه غالب کنش پاسخگو باشد. در نظر داشتن حیطه غالب کنش سبب می گردد که پاسخگو خود را در موقعیتی واقعی تصور کند و راحت­تر بتواند پیش روی گویه موضع گیری نماید. دو مورد از گویه‌های مذکور در این اثر پژوهشی فارغ از حیطه غالب کنش پاسخگو هستند.

«آدم بایستی مواظب باشد لقمه حرام نخورد»

 [1] تبیین کامل تر این موضوع را می توان در اثر تحقیقی أقای طالبان ( طالبان , 1380 :52 ) دنبال نمود .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟