دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

·                          دفتراطلاعات مالیاتی

مرکزاین دفتر درسازمان امورمالیاتی کشور قراردارد بخشی ازوظایف این دفتر به تبیین زیر می باشد

1-سازماندهی سیستم اطلاعات مؤدیان با همکاری واحدهای ذیربط در ستاد و واحدهای اجرایی و ارائه گزارشات مدیریتی به مقامات ذیربط

2- استانداردسازی روشهای ثبت نام مؤدیان و ابلاغ دستورالعمل ها و روشها و فرمهای آن به واحدهای اجرایی

3-سیاستگذاری و تعیین خط مشی در زمینه تنظیم، تهیه و صدور گواهینامه ثبت نام جهت مؤدیان و اعلام آن به واحدهای اجرایی جهت اجرا و اقدام

4-جمع‌آوری و مطالعه آمار و اطلاعات مربوط به قیمت انواع خودرو و تهیه و تنظیم جداول ارزش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال، مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالیانه و حق‌الثبت انواع خودرو

5- هماهنگی درخصوص تهیه، تدوین،چاپ، تکثیر، توزیع و ارسال مجموعه‌های ارزش معاملاتی، ارزش اجاری، ضرایب مالیاتی،فهرست کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض و جداول مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالیانه و مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت انواع خودروها(سایت سازمان امورمالیاتی کشور).

مالیات مستقیم: به مالیاتهایی گفته میشود که به طورمستقیم بر خانوارها وبنگاهها مستقر می گردد ویا پرداخت کننده مالیات مورد نظر را مستقیماًبه اداره مالیات می پردازد.

مالیات غیر مستقیم:مالیاتی می باشد که غیر مستقیم برکالاها وخدمات مستقر می‌گرددویادرزمان خریدکالاهای مشمول مالیات به طورغیرمستقیم مالیات منظورشده راپرداخت می کند

انواع مالیات مستقیم:1- مالیات بردارایی شامل مالیات سالانه املاک،مالیات برارث،حق تمبر2- مالیات بردرآمدشامل املاک،کشاورزی،حقوق،مشاغل واشخاص حقوقی

مالیات بر درآمدمشاغل:طبق ماده 93قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عنوان دیگرغیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسرمعافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمدمشاغل می‌باشد.

۲-۶-۸ گروههای صاحبان مشاغل

طبق ماده95قانون مالیاتهای مستقیم مشاغل به سه دسته تقسیم می شوند:

مشاغل بندالف:صاحبان مشاغلی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند

مشاغل بند ب: صاحبان مشاغلی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتردرآمد وهزینه می باشندنمونه دفاتر مذکورتوسط سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می‌گرددودردسترس قرار می گیرد

مشاغل بندج:صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای الف وب فوق نیستند مکلفندصورت اختصار وضعیت درآمد وهزینه خود را طبق ضوابط ونمونه های تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور نگاهداری کنندکه صاحبان مشاغل خودرو مانند مصادیق این ماده می باشند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو