دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

رضایت از زندگی در میان دانش‌آموزان خارجی( دیوید لکلند[1]2001)

محقق به ارائه تحقیقی اکتشافی تحت عنوان« رضایت از زندگی در میان دانش‌آموزان خارجی» پرداخته می باشد. موضوع این پژوهش رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر آن می باشد که در میان 304 دانش‌آموز خارجی که مشتمل بر 159 نفر مرد و 145 نفر زن و در دانشگاه برگن[2] از نروژ می‌باشند. دانش‌آموزان بطور متوسط 3/2 سال در نروژ اقامت داشته‌انددر مجموع دانش‌آموزان رضایت از زندگی خوبی را اعلام نمودند. با این تفاصیل دانش‌آموزانی که از اروپا و آمریکای شمالی بودند از همسالانشان در آفریقا و آسیا احساس رضایت بیشتری داشتند نیز به این نتیجه می‌رسیم که عواملی همچون تعداد دوستان ـ رضایت مالی‌ـ احساس تبعیض ـ و اطلاعات دریافت  شده اولیه از اقامتگاه خارجی بر رضایت از زندگی دانش‌آموزان مؤثر بوده اندازه اهمیت این عوامل برای دانش‌آموزان از کشور‌های  توسعه یافته و در حال توسعه – با در نظر داشتن یافته‌های متناقض- متفاوت می باشد. تناقض  این یافته‌ها ممکن می باشد به این علت باشد که این پژوهش در یک زمینه‌ای نروژی انجام پذیرفته می باشد. مهارت زبانی ـ اگر چه برای زبان کشور میز‌بان و نیز زبان انگلیسی توجه  بیشتری می‌گردید. و نیز داشتن یک دوست از کشور میز‌بان  (نروژ) تأثیر معنی‌داری بر رضایت از زندگی نداشت. (لکلند،2001 :315 به نقل از قهرمان،1384). پاسخگویان جمعی مشتمل بر 304 دانش‌آموز بین‌المللی که 159 نفر آنان مرد و 145 نفر آنان زن و از دانشگاه برگن در نروژ بودند، در این مطالعه‌ مشارکت نمودند. میانگین سن دانش‌آموزان 6/29  سال  و متوسط مدتی که در نروژ اقامت داشتند 34/2سال بود.  مشارکت کنندگان از 64 کشور متفاوت بودند که صرفاً 32 نفر آنان از آلمان بوده‌‌اند. از 18 کشور تنها یک دانش‌آموز به عنوان نماینده حضور داشتند. به خاطر ایجاز و نیز به مقاصد آماری کلیه کشور‌ها را در 4 ناحیه جغرافیایی طبقه‌بندی نمودیم که شامل کشور‌های بالتیک و اسکاندیناوی و فنلاند و ایسلند  (nordic and Baltic ) که تعدادشان( 39 نفر 5/13%)، اروپا و آمریکای شمالی (139 نفر1/48 %) ،آسیا (60 نفر8/20 %)و آفریقا (51نفر6/17 %) می باشد . مقولات با بهره گیری از اصلاحاتی در کاربوچنر وفارهام[3] 1982 صورت پذیرفته می باشد(همان:321).

[1] – David Lacland

[2] – Bergen

[3] – Bochner and Furnham

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید