دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد :

تعریف مفهومی:

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد

تعریف عملیاتی:

عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی می باشد که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی تصریح دارد . طبق این تعریف، عملکرد به­دو جزء تقسیم می گردد: 1) کارایی که توصیف­کننده­ی چگونگی بهره گیری سازمان از منابع­در تولید خدمات یا محصولات می باشد، یعنی ارتباط بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده­ی ­درجه­ی نیل­ به اهداف سازمانی می باشد .(رهنورد،  1387: 79)

3-برنامه ریزی مقدماتی:

تعریف مفهومی:

تعیین­سطح­موردنیاز­کیفیت­­خدمات­ازنظر­سازمان،تعیین­انتظارات­مشتری­از­خدمات­،استاندارد­سازی فرآیند،هماهنگی­کیفیت­زیرساختهای­سازمان­،جلب­طرفداری­مدیریت­عالی­برای­انعقاد­قرارداد.­­

(دری­نوکورانی،سبحانی فرد،۱۳۹۰ : ۳)

تعریف عملیاتی:

برنامه ریزی عبارت می باشد از «تفکر در کلیات و جزئیات برنامه» و یا به بیانی دیگر تعیین و اتخاذ شیوه و روشهایی که ما را در به بهترین نتیجه مطلوب برساند. (نبوی، 1380: 37)

 

4-تجزیه وتحلیل استرتژیک:

تعریف مفهومی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل وضع موجود ارائه خدمات،در نظر داشتن مسائل فرهنگی حاصل از انعقاد قرارداد،گنجاندن اهداف کمی در قرارداد،شناسایی جهت گیری های استراتژیکتامین کننده،بازید از جایگاه مکانی تأمین کننده ،برخورداری تأمین کننده ازمزیت رقابتی در زمینه وظیفه موردنظر (دری­نوکورانی،سبحانی فرد،۱۳۹۰ : ۳)

تعریف عملیاتی:

تجزیه وتحلیل استراتژیک که طی آن استراتژیست به دنبال درک جایگاه استراتژیک سازمان می باشد.استراتژی عبارتست از یک طرح واحد همه جانبه وتلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصتها وتهدیدهای محیطی مربوط ساخته ودستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می سازد.(داوری،شانه ساز زاده،۱۳۸۰:۴۳)

 

5-تحلیل هزینه:

تعریف مفهومی :

تجزیه وتحلیل تأمین کننده از نظر مالی،تعیین هزینه های انجام خدمت،مطالعه توجیه مالی انعقاد قرارداد

(دری­نوکورانی،سبحانی فرد،۱۳۹۰ : ۳)

 

تعریف عملیاتی:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو