دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تحلیلی-کمی می‌باشد. با در نظر داشتن اینکه تا کنون در ایران از سیاست مالیات بر کربن در بخش حمل و نقل بهره گیری نشده می باشد، با بهره گیری از یک بازار فرضی تمایل به پرداخت افراد در جهت پرداخت این مالیات تعیین می گردد. برای دستیابی به این هدف از روش ارزش‌گذاری مشروط[1] (CVM) بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طبق تعریف کارسون[2] و میچل[3] (1989)، روش ارزش‌گذاری مشروط شامل پرسش مستقیم از افراد می گردد که اگر بازاری برای امکانات تفریحی و آسایشی وجود می‌داشت، افراد چه اندازه یا چه ارزشی را به آن اختصاص می‌دادند. به بیانی دیگر روش ارزش‌گذاری مشروط کوشش می کند تا بفهمد که چگونه پاسخگویان تحت سناریوهای بازار فرضی، مایل به پرداخت هستند.

روش ارزش‌گذاری مشروط اغلب به عنوان یکی از ابزارهای استاندارد و انعطاف‌پذیر برای اندازه‌گیری ارزش‌های غیرمصرفی و ارزش‌های مصرفی غیربازاری[4] منابع زیست محیطی به کار می‌رود. همانگونه که ذکر گردید، این روش بر تمایل به پرداخت اظهار شده از جانب اشخاص، برای منابع یا کالاها و خدمات زیست محیطی یا عوامل مرتبط بر آن‌ها تکیه می کند که معمولاً مشروط به یک تغییر فرضی در مقدار یا کیفیت منبع زیست محیطی می‌باشد.

در این پژوهش از روش ارزش‌گذاری مشروط با بهره گیری از نظرسنجی پرسشنامه‌ای دوگانه دو بعدی و تخمین مدل  لاجیت به مقصود برآورد تمایل به پرداخت افراد جهت دستیابی به هوای تمیز و سلامتی بیشتر بهره گیری می گردد. در این پژوهش پس از جمع آوری داده و اطلاعات پژوهش با بهره گیری از پرسشنامه جهت تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت و اندازه این تمایل از الگوی لاجیت با بهره گیری از روش حداکثر راستنمایی بهره گیری خواهیم. برای برآورد الگوی لاجیت، مشاهدات مربوط به متغیر وابسته در صورت تمایل به پرداخت مساوی یک و در صورت عدم تمایل به پرداخت مساوی صفر قرار داده می شوند:

پس از تخمین مدل لاجیت با بهره گیری از نرم افزار STATA 12 و مطالعه معنی‌داری ضرایب تخمینی، مقدار انتظاریWTP به وسیله انتگرال‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎گیری عددی در محدوده صفر تا بالاترین پیشنهاد تمایل به پرداخت توسط فرد پاسخ دهنده به صورت زیر محاسبه می‎‎‎‎گردد:

 

 

E(WTP) تمایل به پرداخت افراد را در جهت پرداخت مالیات بر کربن تعیین می‌نماید.

که  تابع توزیع تجمعی با یک اختلاف لوجستیک استاندارد می باشد و جمعی از متغیرهای اجتماعی-اقتصادی مانند درآمد، مبلغ پیشنهادی، سن، جمعیت، مالکیت خودرو، تحصیلات و… را شامل می گردد.  ضرایب قابل برآوردی هستند که انتظار می­رود  باشند.

[1] Contingent Valuation Method

[2]Carson

[3]Mitchell

[4]Non – Market Use Values

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن