دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات یا سوالات پژوهش:

 1. بین بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری هست.
 2. بین خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری هست.
 3. بین مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان ارتباط مثبت و معناداری هست.
 4. بین مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان ارتباط مثبت و معناداری هست.
 5. بین مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری هست
 6. بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان ارتباط منفی هست.
 7. بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان ارتباط منفی هست.
 8. بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان ارتباط منفی هست.
 9. رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان تأثیر دارد.
 10. رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان تأثیر دارد.
 11. رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان تأثیر دارد.

1-8 تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

 • مقاومت در برابر تغییر

مقاومت هرگونه رفتار یا هدایتی می باشد که کوشش دارد وضعیت موجود را حفظ کند و قادر می باشد جنبه های اصلی را که به گونه مناسب و صحیح در فرایند تغییر مورد توجه قرار نگرفته ، نشان دهد. مقاومت در برابر تغییر را می توان خویشتنداری نسبت به تغییر نامید بطوریکه امکان دارد به منبع تضاد و تعارض در سازمان تبدیل گردد. مقاومت از عوامل زیر ناشی می گردد:

− عوامل فردی : عوامل شخصیتی (مانند نیاز شدید به کنترل؛ نیاز به موفقیت و امثال آنها…)

− عوامل گروهی : انسجام گروهی ،هنجارهای اجتماعی ، و مشارکت در تصمیم گیری

− عوامل سازمانی : تهدیدهای عوامل ناشناخته ، چالش برای حفظ وضع موجود، شرایط حجم کار (شاه سمندی اصفهانی، 1384: 29)

 • انعطاف پذیری شناختی

بازتاب خود و بینش عوامل فراشناختی در خصوصی خود آگاهی می باشد که مرکز طریقه تغییر هستند به گفته مارتین و روبین (1995)، انعطاف پذیری شناختی تصریح به آگاهی یک فرد دارد که در هر شرایط  به گزینه های موجود  داده گردد. همچنین تمایل به انعطاف پذیری و انطباق با شرایط، و خودکارآمدی در انعطاف پذیری نیز از اجزای انعطاف پذیری شناختی می باشد   افرادی که دارای انعطاف پذیر شناختی هستند قادر به تعیین راه برای انطباق با جایگاه های داده شده  از طریق فرآیند شناخت اجتماعی دارند . به گونه کلی،  افرادی که می توانند در هر شرایط  راه های مختلف و جایگزین بیابند قابل انعطاف تر از کسانی هستند که تنها یک راه برای انعطاف پذیری می دانند .تمایل یک شخص به انعطاف پذیر بودن و انطباق با وضعیت با آگاهی درونی شخص در ارتباط می باشد. به بینش به آگاهی درونی تصریح دارد، آن را به عنوان توانایی درک واضح افکار شخصی ، احساسات، و رفتار توصیف می گردد. آگاهی درونی و بینش با توانایی برای شناسایی و اظهار احساسات شخصی  در ارتباط می باشد.(گرانت و همکاران، 2002) به بیانی دیگر، افراد با سطح بالاتری از بینش بیشتر قادر به یافتن راه های جایگزین برای انطباق با جایگاه های مختلف می باشد. (Su et al,2012)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف علمی این پژوهش تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیررفتار شهروندی سازمانی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش در شرکت گاز استان تهران و شرکتها و مؤسسات تابعه کاربرد دارد.

اهداف ویژه:

 1. تأثیر بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 2. تأثیر خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 3. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان
 4. تأثیر مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 5. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان
 6. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان
 7. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 8. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 9. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 10. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 11. سنجش اندازه تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان