دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی پیشینه تجربی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دو روش کاملا مجزا در تحقیقات «رضایت از زندگی» هست که هر کدام از این روش ها به شیوه متفاوت و در تقابل با یکدیگر به مقوله رضایت از زندگی نظر می­پردازند. این دو روش را به گونه کلی رویکرد سازه گرایانه و کل گرایانه را شامل می شوند. رویکرد نخست به رضایت از زندگی به مشابه نگاهی سازه گرایانه می باشد. در بیشتر تحقیقات نیز از این شیوه بهره گیری شده می باشد. در این نگاه رضایت دارای ابعادی چند می باشد. به تعبیری در این دیدگاه به قلمروهای زندگی تصریح دارد و رضایت از زندگی به سازگاری با حیطه­های زندگی از قبیل کار، ازدواج، درآمد و غیره می باشد. آن چیز که در این رویکرد به عنوان ابعاد سازه ذکر می گردد نمی توان جزء اجزای رضایت از زندگی محسوب نمود بلکه بایستی جزء متغییرهای پیش بینی کننده آن محسوب گردد. رویکرد دوم بر رضایت از زندگی، نگاه کل گرایانه دارد. در این دیدگاه که قضاوت درمورد رضایت از زندگی وسیع­تر بوده و شامل قضاوت درمورد درک فرد از کل زندگی و احساس فرد به زندگی خود می باشد(دانون و هالپرن، 2002: 29). به علاوه در نگاه کل گرایانه وضعیت کنونی زندگی پاسخگو مستقیما پرسش می گردد نه اینکه آغاز حوزه های متفاوت زندگی را تک تک مورد پرسش قرار دهیم و آنگاه به جمع آن بپردازیم(قهرمان، 1384). در زیر اختصار ای از نتایج تحقیقات رادر چهارچوب این دو رویکرد را می‌آوریم.

الف: نگاه سازه گرایانه : در این نگاه رضایت از زندگی سازه‌ای می باشد که دارای ابعادی چند می باشد، هر چند در ذیل این رویکرد نیز تنوعی حاکم می باشد.

1- در بعضی کارهای انجام شده ابعاد رضایت از زندگی عبارتند از: رضایت از زندگی خانوادگی، رضایت از مسکن، رضایت از شغل و رضایت از تندرستی.(نایبی، 1375 : 20).

2- در اثری دیگر ابعاد رضایت از زندگی عبارتند از: رضایت از خود،‌رضایت از دوستان،‌ رضایت از خانواده،‌ رضایت در محیط زندگی،‌ رضایت از محیط کار -که در آن پژوهش خاص که مربوط به دانش آموزان  مدرسه می باشد (عظیمی هاشمی، 1382 : 116) همچنانکه ملاحظه می گردد در این دو پژوهش ابعاد رضایت از زندگی از جنس رضایت می باشد.

3- در اثری دیگری ابعاد رضایت از زندگی از جنس غیر رضایت می باشد؛ مثلاً عبارت می باشد از رغبت به زندگی، تناسب میان اهداف دست‌یافته و آرزوها، شاد و مثبت‌بین بودن، ثبات قدم  وشکیبایی و تصور از خود به لحاظ زیستی،‌ روانی و اجتماعی (آدامز،1969 :470نقل از قهرمان،1384 :140).

4- اثر پژوهشی دیگر متعلق به رین[1] و همکارانش می باشد. در پژوهش مذکور به ارتباط بین رضایت از زندگی و دنیا گرایی می‌پردازد که تبیین آن به صورت کامل ذکر گردیده می باشد. در مقاله مذکور به ابعادی همچون اسکان, زندگی خانوادگی, شغل, سلامتی و … تصریح شده می باشد. (Ryan Lisa & Dziurawiec ,   Suzanne. 2001:191-193نقل از قهرمان،1384 :138 ).

ب: نگاه کل ­گرایانه

در این نگاه« رضایت از زندگی »فاقد ابعاد می باشد و اگر در تحقیقات از گویه‌های متعددی برای سنجش آن بهره گیری شده قصد محقق ارتقاء سطح سنجش آن از ترتیبی به فاصله‌ای بوده می باشد, هر چند در بسیاری از تحقیقات برای سنجش از یک گویه بهره گیری شده می باشد:

1- در یک اثر تحقیقی برای سنجش رضایت از زندگی مستقیماً‌ از خود فرد خواسته می گردد که اندازه رضایت از زندگی خود را در قالب یک طیف چند گزینه‌ای لیکرت علامت بزند « آیا بطور کلی از زندگی خود راضی هستید؟ » (محسنی، 1379 : 259 ).

[1] – Ryan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟