دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

عالم تبریز،شایسته

 

همانطور­که درشکل­ فوق ملاحظه می گردد،فرآیندهای مالیاتی درستون ها وانواع مالیات­ درسطرها­قرار­گرفته اند .ترتیب فرآیندهای مالیاتی براساس توالی آنها ازچپ به راست مرتب شده وجهت شکل ها برای هرکدام از انواع مالیات،بیانگر فرآیندهای مالیاتی موجود در هریک از انواع مالیات می باشد.

فرآیندهایی­هم هست که به نوع مالیات وابسته نیستند،مانند فرآیندهای استیناف وخدمات مؤدیان ،همچنین فرآیندهای­گزارش­گیری­وپشتیبانی به عنوان فرآیندهای ستادی وغیر عملیاتی در نظر گرفته شده اند.ضمناًمالیاتهای حق تمبر وغیرمستقیم به دلیل ماهیت خود ،بعضی از فرآیندهای فوق،مانند پرونده کردن،پردازش گزارش های مالیاتی ،رسیدگی­وموافقت­وحسابداری مؤدیان­(پرداخت)راشامل­نمی‌گردد.در طبقه بندی فرآیندهای مالیاتی براساس منابع مالیاتی مستقیم وغیر­مستقیم که درشکل (۲-۱)آمده می باشد،طبقات حاصل از طبقه بندی سطح اول به این ترتیب­عبارتنداز:مالیات­حقوق­،مالیات­عملکرد­مشاغل،مالیات بردرآمد املاک،اشخاص حقوقی ومالیات برارث،شایان ذکر می باشد ،که بعضی از زیر مجموعه ها همچون مالیات برحق تمبر ویا مالیات بردرآمد کشاورزی ،درعمل تأثیر ونمودی در فرآیندهای مالیاتی ندارند.درسطح دوم،تقسیم بندی به زیر فرآیندها انجام می شود،به عنوان مثال ،فرآیند مالیات براشخاص حقیقی به مالیات برمشاغل بند الف(برطبق تقسیم بندی ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم ) مالیات برمشاغل بندب،مالیات برمشاغل بندج تقسیم می شوند.

  • مالیاتهای مقطوع

مطابق تبصره5ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم­مصوب اسفند ماه 1366واصلاحیه­1380سازمان امور مالیاتی می تواند در ارتباط با بعضی ازمنابع این فصل درهرسال ودرنقاطی که مقتضی بدانددرآمد مشمول مالیات تمام یا بعضی از مؤدیان­مشمول بند(ج)ماده95قانون مالیاتهای مستقیم این قانون را با نظراتحادیه مربوط تعیین ومالیات متعلقه را که قطعی خواهد بودوصول نماید (قانون مالیاتهای مستقیم) .درواقع مالیاتهای مقطوع مالیاتهایی هستند که طبق قانون مالیاتهای مستقیم برای بعضی از درآمدها به صورت نرخ ثابت تعیین می گردد مثل فروش ملک۵٪حق کسب وپیشه2٪ (ماده59ق. م. م )ومالیات مشاغل خودرو که به صورت مقطوع برای هر وسیله نقلیه طبق جدولی که از طرف سازمان امورمالیاتی برای مشاغل خودروهای تهران تهیه وکلیه استانها به صورت درصدی از ارقام مذکوررا به عنوان درآمد ومالیات  تعیین واخذ می گردد.

  • تفکیک وظایف مالیاتی

به­مقصود­اجرای­فرآیندها ،براساس نوع وظیفه مالیاتی تفکیک می شوند.درنظام مالیاتی 3دسته وظیفه(تشخیص مالیاتی،خدمات مؤدیان ،مدیریت مالیاتی)مشخص وتفکیک شده قابل شناسایی می باشد که در ذیل به آنها تصریح شده می باشد.در مدل کلان ویکپارچه فرآیندهای مالیاتی شکل۲-۲ این تفکیک وظایف به صورت مستطیل هایی در سمت چپ مدل نمایش داده شده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو