دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه 2

1-2- اظهار مسئله 3

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش 5

1-4- اهداف پژوهش 6

1-4-1-اهداف کلی 6

1-4-2-اهداف جزئی 6

1-5- سؤالات پژوهش 6

فصل دوم: پیشینه تجربی و مبانی نظری

2-1-مقدمه 8

2-2-بخش اول:  پیشینه تحقیقات تجربی 9

2-2-1- پیشینه تحقیقات داخلی 9

2-2-1-1- رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی 9

2-2-1-2-مطالعه رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی 9

2-2-1-3- مطالعه تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد 13

2-2-1-4- احساس رضایت از زندگی و احساس عدالت توزیعی 18

2-2-1-5-مقایسه نتایج رضایت از زندگی در دو پژوهش سال های 1353 و1374در ایران 18

2-2-1-6- موج دوم پیمایش ارزش ها و توجه های ایرانیان 24

2-2-1-7- رضایت از زندگی و مولفه‌های آن 31

2-2-1-8- ابعاد رضایت از زندگی 33

2-2-1-9-  مفهوم رضایت و ابعاد آن 34

2-2-1-10- هفت عامل همبسته با احساس رضایت  از زندگی 35

2-2-1-11- مطالعه اندازه رضایت از زندگی 36

2-2-1-12-  ابعاد رضایت از زندگی (شورای علمی پژوهشگران 1381 ) 37

2-2-1-13-وضعیت و توجه جوانان ایران، گزارش نتایج پژوهشی طرح مشاوره ملی با جوانان 38

2-2-1-14- سنجش توصیفی احساس خوشبختی 40

2-2-1-15-مطالعه رضایت از زندگی در میان شهروندان زن ایرانی 41

2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی 42

2-2-2-1- سنجش احساس اندازه رضایت و امنیت 42

2-2-2-2- گزارشی از اعتبار سازه‌هایی از طیف رضایت از زندگی در یک مقطع زمانی 43

2-2-2-3- رضایت از زندگی در میان دانش‌آموزان خارجی 45

2-2-2-4- توانائی ها و محدودیت‌ها برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی در نواحی شهری 49

2-2-2-5- کیفیت زندگی و رضایت 53

2-2-2-6-  دنیا طلبی و نسبت آن با رضایت از زندگی 55

2-2-2-7- رضایت از زندگی و توسعه 56

2-2-2-8- احساس اندازه رضایت و امنیت 56

2-2-2-9- همبستگی احساس خوشبختی با بیگانگی و بی‌اعتمادی 56

2-2-2-10- همبستگی  رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی 56

2-2-2-11- بهروزی در آمریکا 57

2-2-2-12- همبستگی رضایت از زندگی با پایگاه اجتماعی اقتصادی 57

2-2-2-13- تحلیلی از شاخص رضایت از زندگی 57

2-2-2-14- مطالعه تطبیقی اندازه رضایت از زندگی و احساس سعادت در بین چندین کشور اروپایی 58

 

2-3-بخش دوم: مبانی نظری 70

2-3-1- نظریه های روان شناختی 70

2-3-1-1-نظریه سلسله مراتب نیازها 70

2-3-1-2-نظریه نیاز به موفقیت 72

2-3-2- نظریه های  روانشناسی اجتماعی 74

2-3-2-1-نظریه محرومیت نسبی 74

2-3-2-2-نظریه تطابق آرزو- وضعیت 76

2-3-2-3-نظریه دلزدگی زیمل 78

2-3-2-4-نظریه دلهره منزلت 83

2-3-2-5-نظریه برابری 84

2-3-2-6-نظریه ارزش منزلت 85

2-3-2-7-نظریه بیگانگی اجتماعی 85

2-3-2-8-نظریه مقایسه اجتماعی 86

2-3-3- نظریه های جامعه شناسی 89

2-3-3-1-نظریه آنومی دورکیم 89

2-3-3-2-نظریه ارتباط اجتماعی 90

2-3-3-3-نظریه کونیگ 94

2-3-3-4-لوئیس کریزبرگ 95

2-3-3-5-نظریه کارل مارکس 96

2-3-3-6-نظریه ی پارسونز 97

2-3-3-7-نظریه هومنز 99

2-3-3-8-نظریه مبادله پیتر بلاو 99

2-3-3-9-نظریه اینگلهارت 100

2-3-3-10-ولع ارتقاء در ایران و عوامل مؤثر بر آن 101

2-3-4-چهارچوب تئوریک 102

2-3-5-فرضیات پژوهش 105

2-1 مدل نظری پژوهش 106

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 108

3-2-متغیر های پژوهش 110

3-2-1-متغیرهای زمینه ای: سن، جنس، تحصیلات، تاهل 110

3-3-تعریف مفاهیم(تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها) 110

3-3-1-رضایت از زندگی 110

3-3-2-تعریف عملیاتی 111

3-3-3-روایی معیار(ابزار سنجش) متغیر وابسته 112

3-4-محرومیت نسبی 112

3-4-1-تعریف عملیاتی 112

3-5-آنومی (بی‌هنجاری) 113

3-5-1-تعریف عملیاتی 114

3-6- دینداری(بعد احساسی) 116

3-6-1-تعریف عملیاتی 116

3-7- احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 117

3-7-1-تعریف عملیاتی 117

3-8-مثبت نگری 118

3-8-1-تعریف عملیاتی 118

3-9-رضایت  از خود 119

3-9-1-تعریف عملیاتی 119

3-10- رضایت زناشوئی 120

3-10-1-تعریف عملیاتی 120

3-11- سن 121

3-12- وضعیت تاهل 121

3-13-جنسیت 122

3-14-تحصیلات 122

3-15-اندازه درآمد 122

3-16-روش پژوهش 122

3-17-واحد تحلیل و واحد نظاره 122

3-18-روش نمونه گیری 123

3-19-جامعه آماری 122

3-20-حجم نمونه 123

3-21-مراحل تهیه پرسشنامه 123

3-22-محاسبه روایی لازم 124

3-23-تکنیک‌های مورد بهره گیری در تجزیه و تحلیل داده‌ها 124

3-24-اعتبار و پایایی 124

3-25-مطالعه روایی معیار ابزار سنجش 125

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1-مقدمه 128

4-2- بخش اول: آمار توصیفی 128

4-2-1-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دسته های سنی 128

4-2-2-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس 130

4-2-3-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مقاطع تحصیلی 131

4-2-4-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاُهل 132

4-2-5-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اندازه درآمد خانواده 133

4-2-6-توصیف متغیر وابسته: رضایت از زندگی 135

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-2-7-توصیف متغیر های مستقل 139

4-2-7-1-محرومیت نسبی 139

4-2-7-2-آنومی اجتماعی 143

4-2-7-3-دینداری(بعد احساسی) 148

4-2-7-4-احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی­­قدرتی) 151

4-2-7-5-مثبت نگری 154

4-2-7-6-رضایت از خود 157

4-2-7-7-رضایت زناشویی 160

4-3-بخش دوم: آمار استنباطی 165

4-3-1-تحلیل یافته های پژوهش (آزمون فرضیات) 165

4-3-2-مطالعه پیش فرض های تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آن 165

4-3-2-1-مطالعه نرمال بودن و فاصله ای بودن سطح سنجش متغیرهای پژوهش 165

4-3-2-2- مطالعه استقلال متغیرهای مستقل از یکدیگر یا عدم هم خطی آنها 166

4-3-2-3- مطالعه استقلال خطاها 166

4-3-3-آزمون فرضیه یکم : احساس محرومیت نسبی برکاهش رضایت از زندگی موثر می باشد . 167

4-3-4-آزمون فرضیه دوم: آنومی اجتماعی بر کاهش رضایت از زندگی موثر می باشد. 169

4-3-5-آزمون فرضیه سوم: بعد احساسی دینداری بر افزایش رضایت از زندگی موثر می باشد. 171

4-3-6-آزمون فرضیه چهارم: احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) بر کاهش رضایت از زندگی موثر می باشد. 173

4-3-7-آزمون فرضیه پنجم : مثبت نگری بر افزایش رضایت از زندگی موثر می باشد. 175

4-3-8-آزمون فرضیه ششم : رضایت از خود بر افزایش رضایت از زندگی موثر می باشد. 177

4-3-9-آزمون فرضیه هفتم : رضایت زناشویی بر افزایش رضایت از زندگی موثر می باشد. 179

4-3-10-آزمون فرضیه هشتم: اندازه درآمد بر افزایش رضایت از زندگی موثر می باشد. 181

4-3-11-آزمون فرضیه نهم:اندازه تحصیلات بر دینداری موثر می باشد. 186

4-3-12-آزمون فرضیه دهم: بین جنس و رضایت از زندگی ارتباط معناداری هست. 187

4-3-13-آزمون فرضیه یازدهم:  بین تاهل ورضایت از زندگی ارتباط معناداری هست 188

4-3-14-آزمون فرضیه­دوازدهم: بین سن و رضایت از زندگی ارتباط معناداری هست. 190

4-3-15-آزمون فرضیه سیزدهم: اندازه تحصیلات بر دینداری موثر می باشد. 190

4-3-16-آزمون فرضیه چهاردهم: مثبت نگری بر رضایت از خود موثر می باشد. 192

4-4- معادله رگرسیونی خطی چند متغیره (Multiple linear Regression) 194

4-5-اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل موثر بر رضایت از زندگی 200

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-مقدمه 202

5-2- جمع بندی یافته ها و نتایج پژوهش 203

5-3-  پاسخ به سوالات اصلی پژوهش 210

5-4- پیشنهادها و محدودیت های پژوهش 211

فهرست منابع 213

پیوست ها 216

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟