دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد

تجزیه و تحلیل مؤثر خواسته‌های مردم از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به پیش‌بینی کمبودها و نیازهای جاذبه‌های گردشگری طبیعی و یا بهره گیری از خدمات کالاهای زیست محیطی کمک قابل توجهی نماید. مانند این عوامل، ارزشی می باشد که افراد برای بازدید و بهره گیری از این مکان‌ها قائل هستند که جزء منافع مستقیم تفرجگاه‌ها و خدمات حاصل از کالاهای زیست محیطی به شمار می‌رود و مردم آن را با اظهار مبالغ تمایل به پرداخت ابراز می‌نمایند.

به گونه کلی ممکن می باشد تفاوت در تمایل به پرداخت افراد، از عوامل جمعیت شناسی، اقتصادی- اجتماعی و روانشناسی خاص نشأت گرفته باشد. در نظر گرفتن این عوامل، زمانی که اتخاذ یک سیاست هزینه‌ای نظیر اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان نتایج مهمی‌را از نظر معیار برابری به همراه داشته باشد، بسیار مهم می باشد.

براساس مدل آجزن و فیشبین[1] (1975)، متغیرهای رفتاری مانند تمایل به پرداخت، تابعی از توجه‌های تأثیرپذیر از تجربیات رفتاری می‌باشند. به عنوان مثال مطالعه‌ها نشان داده‌اند که عضویت در سازمان‌های محیط زیستی و توجه مثبت به حفاظت از محیط زیست، ارتباط نزدیکی با تمایل به پرداخت افراد دارد (کارلسون و جانسون،2000)[2]. همچنین مطالعات گرگنسن[3] و لارمن[4] در سال 1996 نشان می‌دهد که آن چیز که مصرف کنندگان انتظار دارند بپردازند، مرتبط با مبالغی می باشد که قبلاً پرداخت نموده‌اند. یافته‌های مانفردو[5] و کر[6] (1991) نیز نشان می‌دهد که رفتار پیشین افراد در پرداخت هزینه، برتمایل به پرداخت آن‌ها در آینده تأثیر می‌گذارد. تجربه بازدید قبلی از مکان جاذبه طبیعی و تعداد بازدیدها از مکان جاذبه طبیعی نیز بر تمایل به پرداخت افراد مؤثر می باشد. نتایج بعضی مطالعات نشان می‌دهد که اگر مردم مسافت طولانی را برای رسیدن به مکان جاذبه طبیعی طی کنند، مایلند برای ورود به آن مکان مبلغ ورودیه بیشتری را بپردازند( لوویر و همکاران، 1997)[7]. نش[8] و کلاوسون[9] (1966) در مطالعه خود در مورد اقتصاد تفریحات خارج از خانه اظهار نمودند که تقاضا برای جاذبه‌های طبیعی دارای مناظر منحصر به فرد و امکانات تفریحی برجسته، نسبت به قیمت بی‌کشش می باشد. بعضی شواهد نشان می‌دهد که افراد دارای تحصیلات بالاتر و افراد جوان‌تر، سیاست‌های پرداخت برای جاذبه‌های طبیعی را بیشتر طرفداری می‌کنند( بوکر و همکاران1999)[10] . هر چند بعضی مطالعه‌های دیگر، ارتباط مثبت متغیر سن با تمایل به پرداخت را تأیید می‌نماید (نبین برال و همکاران،2008)[11]. به این ترتیب به نظر می‌رسد متغیر سن می‌تواند هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی بر تمایل به پرداخت داشته باشد و این مسئله نیاز به مطالعه‌های بیشتری دارد.

2-Fishbein And Ajzen Model

1 Carlsson&Johansson,2000

[3] – Gregensen

[4] – Laarman

[5] – Manfredo

[6] – Ker

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6 Louviere et all ,1997

7– Knetsch

8– Clawson

9 Bowker et all,1999

10 Nabin baral et all ,2008

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن