دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

تصویر کلی

مقایسه داده‌های مربوط به رضایت به تفکیک جنس نشان می‌دهد که دو تغییر مهم در این شاخص روی داده می باشد:

الف. در سال 1353 زنان به‌گونه متوسط از زندگی خود ناراضی‌تر از مردان بوده‌اند. در سال 1374 این ارتباط دگرگون شده و مردان، ناراضی‌تر از زنان بوده‌اند. در سال 1353، متوسط مثبت نارضایتی مردان 5/53 درصد می باشد. این نسبت برای زنان، 1/60 درصد می باشد که 6/6 درصد بیشتر از مردان می باشد. در سال 1374، متوسط نسبت نارضایتی برای مردان 4/25 درصد و برای زنان 3/22 درصد می باشد که تفاوت بین مرد و زن از حیث رضایت از زندگی کم شده و تقریباً به نصف رسیده می باشد. در عین حال، عدم رضایت در بین زنان بیشتر از مردان، کاهش پیدا کرده می باشد.

چنانچه متوسط نارضایتی برحسب حوزه‌های مشترک دو پژوهش 1353 و 1374 را مقایسه کنیم، فاصله بین زنان و مردان پابرجا مانده می باشد.

ب. اطلاعات پژوهش انجام شده در سال 1353 نشان می‌دهد که تنها در حوزه‌های زندگی خانوادگی و سلامت فردی و وضع تحصیلی زنان بیش از مردان ناراضی بوده‌اند. در سایر موارد نارضایتی مردان بیشتر از زنان می باشد. عدم رضایت زنان در این حوزه، آشکارا به جایگاه پایین‌تر آن‌ها و نابرابری فرصت‌ها تصریح دارد. از آن‌جا که در سال 1353 مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان پایین بوده- به سبب توجه سنتی نسبت به تأثیر خود- انتظارات آن‌ها از زندگی اجتماعی اقتصادی هم سطح مردان نبوده می باشد.

نارضایتی در این سه حوزه آشکارا نشان‌دهنده انتظار تغییر می باشد. بیشترین نارضایتی در این سال مربوط به وضع تحصیل می باشد. همان‌گونه که گفته گردید، همبستگی درآمد و تحصیل در آن سال بسیار بالا بوده، به گونه‌ای که پژوهشگران تحقیقات یاد شده، نارضایتی از وضع تحصیل را انعکاس نارضایتی از درآمد می‌دانستند. در مورد زنان با در نظر داشتن موانع اجتماعی در برابر تحصیل آن‌ها و محدودیت‌های متعدد بر سر راه مشارکت آن‌ها در نظام اجتماعی اقتصادی، این نارضایتی بسیار بیشتر می باشد.

نارضایتی در این سه حوزه آشکارا نشان‌دهنده انتظار تغییر می باشد. بیشترین نارضایتی در این سال مربوط به وضع تحصیل می باشد. همان‌گونه که گفته گردید، همبستگی درآمد و تحصیل در آن بسیار بالا بوده، به گونه‌ای که پژوهشگران تحقیقات یاد شده، نارضایتی از وضع تحصیل را انعکاس نارضایتی و محدودیت‌های متعدد بر سر راه مشارکت آن‌ها در نظام اجتماعی اقفتصادی، این نارضایتی بسیار بیشتر می باشد.

در مرحله دوم، نارضایتی از سلامت فردی قرار دارد. این نارضایتی را بایستی متوجه اهمیت بیشتر فرد دانست. اهمیت به سلامتی هم انعکاس رضایت فرد از کیفیت زندگی و امکانات مادی می باشد، و هم نشان‌گر اهمیت خود می باشد. به نظر می‌رسد در مورد زنان نارضایتی بیشتر حاکی از وضعیت نامطلوب زندگی مادی و در نظر داشتن خود باشد.

در مرحله سوم، نارضایتی از وضع زندگی خانوادگی قرار دارد. به دلیل تفکر سنتی، زنان غالباً خود را با هر شرایط نامطلوبی سازگار می‌کنند و جایگاه پایین‌تر را در زندگی اجتماعی می‌پذیرند تا بنیان خانواده حفظ گردد. اما به تدریج با پیشرفت اجتماعی، گسترش رسانه‌ها و آموزش بیشتر، زنان از فرهنگ سنتی فاصله گرفته‌اند. این امر باعث شده آن‌ها تأثیر‌های سنتی را کم‌تر بپذیرند و یا در صورت پذیرش آن- ارزیابی منفی نسبت به آن داشته باشند- و این خود باعث نارضایتی آن‌ها از چنین نقشی می باشد.عیان می باشد که زنان در آن سال نارضایتی بیشتری را ابراز می‌داشتند و این امر زمینه حضور زنان به عنوان یک نیروی اجتماعی در صحنه اجتماعی را سبب گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟