دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

– بهروزی در آمریکا (کانورس 1976)

کانورس در پژوهشی با عنوان «بهروزی در آمریکا»، به نقل از اینگلهارت (1990) در کتاب «تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی». همچنین نتایج سایر پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که 20 درصد مردم جوامع غربی خود را خوشبخت می‌دانند و از زندگی خود کاملاً رضایت دارند، 58 درصد نسبتاً خوشبخت و 20 درصد خود را چندان خوشبخت نمی‌دانند (اینگلهارت، 1390: 248).

2-2-2-12- همبستگی رضایت از زندگی با پایگاه اجتماعی اقتصادی (رابینسون 1976)

رضایت از زندگی با پایگاه اجتماعی اقتصادی همبستگی دارد(رابینسون،1976 :11).

2-2-2-13- تحلیلی از شاخص رضایت از زندگی( آدامز[1]1969 )

محقق در اثر تحقیقی خود به نام « تحلیلی از شاخص رضایت از زندگی»  برای رضایت از زندگی چند بعد قائل می باشد که عبارت‌اند از: از رغبت به زندگی، تناسب میان اهداف دست‌یافته و آرزوها، شاد و مثبت‌بین بودن، ثبات قدم  وشکیبایی و تصور از خود به لحاظ زیستی،‌ روانی و اجتماعی(آدامز،1969 :470).

بعضی گویه‌های مربوط به این پژوهش به تبیین ذیل می باشد.

بعد شادی و مثبت گرا بودن

1ـ اکنون همچون ایام جوانی شاد هستم

2- این ایام بهترین سالهای زندگی من می باشد.

3- زندگی من از آن چیز که می باشد می‌تواند بهتر باشد.

4- این ایام دل­گیرترین ایام زندگی من می باشد.

5ـ غالب کارهایم برای من خسته کننده می باشد.

6ـ در مقایسه با دیگران من خیلی در خیالات فرومی‌روم.

بعد رغبت به زندگی

1ـ تاکنون چنین بوده که  هر آن چیز که می‌کردم به آن علاقه  می‌داشتم

2ـ برای یک ماه یا یک سال آینده‌ام برنامه ریزی دارم.

3ـ درمقایسه با افراد هم سن و سال خودم من فردی موفق بودم.

4ـ هر قدر که می‌گذرد اوضاع بهتر می گردد.

5ـ پیش بینی می‌کنم که در آینده امور جالب و خوشایندی برایم روی می‌دهد.

6ـ احساس پیری و خستگی می‌کنم.

[1] – Adams

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید