دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

سنجش توصیفی احساس خوشبختی( نایبی1375 )

در این اثر تحقیقی محقق به سنجش توصیفی احساس خوشبختی می‌‌پردازد. سنجش متغیر وابسته از طریق یک گویه انجام پذیرفته «کلاً چقدر احساس خوشبختی می‌‌نمائید؟»

به نظر ما مطالعه متغیر وابسته ـ که متغیر اصلی پژوهش می باشد ـ از طریق یک گویه به پایایی[1] پژوهش خدشه جدی وارد می‌نماید. و از دقت کار می‌‌کاهد.درهر حال مشخص نیست که آیااحساس خوشبختی یک‌‌‌سازه[2]  می باشد یا یک متغیر بسیط؟

آنگاه در حالت نخست بایستی اهتمام به شناخت ابعاد آن داشته باشد و در حالت دوم بایستی با افزایش تعداد گویه‌‌ها سطح سنجش آن را از تربیتی به فاصله‌ای ارتقا بخشد.

در این پژوهش برای رضایت از زندگی به مثابه یک متغیر مستقل چهار بعد در نظر گرفته شده می باشد:

رضایت از زندگی خانوادگی، رضایت از مسکن، رضایت از تندرستی و رضایت از شغل. بعد نخست با یک گویه سنجیده شده می باشد: آیا از زندگی خانوادگی خود راضی هستید؟ بعد دوم که رضایت از مسکن می باشد؛ دارای دو مولفه می باشد الف: رضایت از اندازه مسکن ب: رضایت از محله‌ای که فرد در آن زندگی می کند.

بعد سوم رضایت از تندرستی می باشد که آن نیز با یک گویه سنجیده می گردد و بعد چهارم رضایت از شغل می باشد که دارای ابعاد متعددی می باشد- (مافوق، همکار، امکان ترفیع شغلی، امنیت اقتصادی، فاصله در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد از در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد مطلوب و تفاضل رتبه در‌‌‌‌‌‌‌‌آمد از در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد مطلوب)-(نایبی،1375: 20 ).

نظر به اینکه احساس خوشبختی با رضایت از زندگی دارای همبستگی نسبتاً زیادی می باشد (همان:55)

[1] – reliability

[2] – construct

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟