دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

  • برون‌سپاری از دیدگاه بهره­وری

سازمان ها برای دستیابی به بهره­وری نیاز دارند تعدادی از فرآیندهای خود را برون‌سپاری نمایند.بهره وری ازدوجزءاصلی«کارایی»و«اثربخشی»تشکیل می گردد که بخش «کارایی »مربوط به تعیین نیازهاوخواسته های مشتریان وبخش اثربخشی شامل منابع مورد بهره گیری می‌باشد.سنجش هریک از این دوعنصر ،اندازه بهره­وری سازمان رامشخص می سازد.از نقطه نظری دیگر،اثربخشی نگاه به بیرون وکارایی نگاه به درون سازمان دارد.برای سنجش کارایی ،سازمان به عملیات درونی خود ونحوه صرف منابع می پردازدتا این که دریابد هرخدمت چند واحد پولی هزینه در برداشته وبراساس استانداردها این هزینه تاچه حد توجیه پذیراست ودر سنجش اثربخشی ،سازمان به بیرون می نگرد تادریابد خدمات چه اثراتی برجامعه ومشتریان برجای گذارده می باشد.گاهی برون‌سپاری سازمان ها درجهت حصول به کارایی بیش­تر وگاهی­درجهت دستیابی به اثربخشی صورت می پذیرد.البته برون‌سپاری بعضی از فعالیت ها به این دلیل انجام می شود که مدیریت این گونه فعالیت ها وقت زیادی رابه خود اختصاص می دهد لذا برون‌سپاری در این حالت باعث می گردد تا مدیران بتوانند بدون دغدغه فکری بتوانند به مسایل اصلی تر در راستای اهداف سازمان بپردازندکه این خود برافزایش بهره­وری تاثیر مستقیم می گذارند.(الوانی،اشرف زاده،1387:  20)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو