دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقایسه نتایج رضایت از زندگی در دو پژوهش سال های 1353 و1374در ایران

نتایج به دست آمده از دو پژوهش انجام شده در سال‌های 1353 و 1374 نشان می‌دهند در فاصله 21 سال، تغییرات مهمی در احساس رضایت از زندگی پدید آمده می باشد. این تغییرات در دو جهت روی داده می باشد. نخست، افزایش سطح نسبی رضایت از زندگی و دوم، تغییر در ساخت رضایت (یعنی پوشش اندازه رضایت‌مندی در قلمروه‌های مختلف زندگی و نزدیک شدن گروه‌های اجتماعی از نظر اندازه رضایت‌مندی).

شاخص کلی رضایت[1] در فاصله سال‌های 1374-1353 از 46 درصد به 7/65 درصد رسیده می باشد. اندازه نارضایتی از 8 درصد به 6/7 درصد کاهش یافته می باشد. در حالی که سهم افراد در کل، تغییر محسوسی نداشته می باشد، اما اندازه رضایت افزایش زیادی داشته می باشد. شاخص نارضایتی[2] در سال 1353، 4/17 درصد بوده و در سال 1374، به 6/11 درصد رسیده می باشد. به بیانی دیگر، شاخص نارضایتی در این سال‌ها، 3/33 درصد کاهش داشته می باشد. در کنار آن سهم افراد راضی، 8/42 درصد رشد داشته می باشد(گودرزی،1388 :222).

در صورتی که متوسط رضایت[3] در قلمروهای مختلف را مبنای ارزیابی قرار دهیم، تغییر در اندازه رضایت بیشتر خود را نشان می‌دهد. تعداد کسانی که در سال 1353 از زندگی خود اظهار نارضایتی می‌کرده‌اند، 1/16 درصد بوده، اما سهم این گروه در سال 1374 به 6/11 درصد تقلیل یافته می باشد. پیش روی تعداد کسانی که از زندگی خود راضی بوده‌اند، 6/46 درصد می باشد که در سال 1374 به 6/60 درصد رسیده می باشد. شاخص نارضایتی در این سال‌ها، از 5/34 درصد به 1/19 درصد تقلیل یافته می باشد (کاهش معادل 6/44 درصد).

براساس این اطلاعات، به روشنی می‌توان افزایش نسبی سطح رضایت را نظاره نمود. به دلیل فقدان پژوهش‌های کافی در این زمینه، نمی‌توان با دقت عوامل این تغییر را ذکر نمود، هر چند می‌توان به صورت تحلیلی، به بعضی نکات تصریح نمود.

اولاً، منبع رضایت در این سال‌ها، بیشتر گروه‌های میانی بوده‌اند؛ یعنی کسانی که رضایت نسبی از وضعیت زندگی خود ابراز کرده‌اند. همان‌گونه که تصریح گردید، در این‌ سال‌ها، سهم افراد ناراضی، تقریباً ثابت مانده می باشد. لیکن، عده‌ای از گروه‌های میانی به افراد راضی اضافه شده‌اند. این امر نشان‌دهنده نسبتاً شکننده رضایت در ایران می باشد. در عین حال، اظهار کننده این امر می باشد که با اجرای پاره‌ای از سیاست‌ها و تغییرات می‌توان سطح رضایت را افزایش داد.

[1] – شاخص رضایت کلی، اندازه رضایتی می باشد که در برابر پرسش «به گونه کلی چقدر از زندگی خود راضی هستید؟» اعلام شده می باشد.

[2] – شاخص نارضایتی، از نسبت افراد ناراضی به افراد راضی ضرب در 100 به دست می‌آید.

[3] – متوسط رضایت، از میانگین رضایت در حوزه‌های مختلف (بدون احتساب رضایت کلی) بدست می‌آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟