دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

.

ارزش در اقتصاد محیط زیست

مروری بر ادبیات اقتصاد محیط زیست نشان می‌دهد که منابع طبیعی دارای ارزش‌های مصرفی[1]و غیرمصرفی[2]می‌باشند. ارزش مصرفی، ارزشی می باشد که از مصرف کالابه دست می‌آید به طوری که این ارزش با منافع مازاد مصرف کننده از بهره گیری حقیقی تفریحی از کالا نیز مرتبط می باشد. در مورد کالاهای زیست محیطی، ارزش مصرفی به سه صورت ارزش مصرف فعلی، ارزش مصرف انتظاری و ارزش مصرف محتمل دیده می گردد. ارزش مصرف فعلی، ارزشی می باشد که از مصرف کنونی کالای زیست محیطی به دست می‌آید. ارزش مصرف انتظاری، ارزشی می باشد که از مصرف کالای زیست محیطی در آینده نزدیک مشتق می گردد و ارزش مصرف محتمل ارزشی می باشد که از مصرف کالای زیست محیطی در آینده دور حاصل می گردد (کلستاد،2000)[3].

ارزش غیر مصرفی نیز یک جنبه متداول از ارزش می باشد که عبارت می باشد از مطلوبیتی که شخص بدون اینکه واقعاً کالایی را مصرف کند بدست می‌آورد، به اظهار دیگر ارزش غیرمصرفی با منفعت حاصل از رضایت غیرمصرفی مرتبط می باشد. ارزش غیرمصرفی خود به دوگونه طبقه‌بندی می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در طبقه‌بندی نوع اول، این نوع ارزش به سه دسته ارزش وجودی[4]، ارزش‌های نوع دوستانه[5] و ارزش میراثی[6] تقسیم می گردد (کلستاد،2000). ارزش وجودی، ارزشی می باشد که مصرف کننده از علم به وجود یک شیء کسب می کند و مرتبط با بهره گیری بالقوه از آن شیء می‌باشد. ارزش‌های نوع دوستانه، ارزش‌هایی هستند که از مصرف شخصی افراد مشتق نمی‌شوند بلکه از این حقیقت که مطلوبیت سایر افراد، سبب مطلوبیت شخص می گردد، نشأت می‌گیرند. ارزش میراثی نیز مشابه با ارزش‌های نوع دوستانه می‌باشد با این تفاوت که مرتبط با رفاه سایر نسل‌ها می‌باشد، در واقع چنانچه کالای زیست محیطی به سایر نسل‌ها منتقل گردد، فرد مطلوبیت کسب می کند. در طبقه‌بندی نوع دوم، ارزش غیرمصرفی تحت عنوان ارزش حفاظتی[7] اظهار می گردد و به سه دسته ارزش انتخابی[8] (حفظ منابع طبیعی برای بهره گیری احتمالی در آینده)، ارزش وجودی (آگاهی از اینکه منابع طبیعی محافظت می شوند) و ارزش میراثی (مطلوبیت کسب شده از وقف کردن منابع طبیعی به نسل‌های آینده) تقسیم می گردد (لی و مجلد،2007)[9]. دلیل اصلی تشریح ارزش کالاهای زیست محیطی در دسته‌بندی‌های فوق آن می باشد که محیط زیست پدیده بسیار پیچیده‌ای می باشد و برای درک ارزش آن ناگزیر به بهره گیری از چنین طبقه‌بندی‌هایی می‌باشیم.

[1]– Use Value

[2]– Non use Value

1 Kolstad,2000

2 – Existence Value

3 – Altruistic Value

4– Bequest Value

5 – Preservation Value

6 – Option Value

[9] Lee & Mjelde,2007

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایه‌هایی از مالیات هستند که کمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. در بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد، مالیات‌ زیست محیطی (مالیات سبز) می باشد (پژویان و امین رشتی،1386). یکی از انواع مالیات سبز، مالیات زیست محیطی غیرمستقیم می باشد که بر انواع نهاده‌های تولیدی و یا کالاهای مصرفی، که بهره گیری از آن‌ها به نوعی با آسیب زیست محیطی همراه می باشد، وضع می گردد؛ مانند مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع کود شیمیایی، روغن‌ها، حشره‌کش‌ها، فرآورده‌های نفتی و پلاستیک‌ها. مزیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیات‌های مستقیم در این می باشد که اخذ مالیات از کالاهای زیان‌آور نسبت به اخذ مالیات از آلاینده‌ها، که نیاز به سنجش اندازه انتشار آلودگی دارند، آسان‌تر و کاربردی‌تر می باشد (سید علی اکبر،1388). از طرفی با در نظر داشتن اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می گردد این واحدها به مقصود حفظ کارآیی تولید، کوشش در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی اقدام کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و بهره گیری از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با در نظر داشتن اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده می باشد هدف پژوهش حاضر بهره گیری از یک بازار فرضی برای تبیین معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد می باشد تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست پیدا نمود:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس اندازه ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر اندازه تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن