دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

رضایت از زندگی و توسعه ( اینگلهارت1998)

رونالد اینگلهارت تحقیقی در ارتباط با رضایت از زندگی و توسعه دارد، نتایجی که او از اطلاعات مربوط به رضایت از زندگی می‌گیرد را می‌توان به تبیین زیر اختصار نمود.

رضایت از زندگی و خوشبختی با سطوح نسبتاً بالای توسعه اقتصادی متناسب می باشد. در این بین امنیت اقتصادی باعث سطح بالای رضایت از زندگی می گردد، از این رو بایستی انتظار داشته باشیم ملل مرفه سطوح نسبتاً بالاتر رضایت از زندگی را نسبت به ملل فقیر نشان دهند. همبستگی کلی بین تولید سرانه ناخالص ملی و رضایت از زندگی، 67 درصد می باشد. (اینگلهارت، 1998: 33).

2-2-2-8- احساس اندازه رضایت و امنیت( برادبورن وکاپلوویتز،2001 به نقل از قهرمان،1384).

نورمن برادبورن[1] و دیوید کاپلوویتز[2] از مرکز ملی مطالعه افکار (NORC)[3] امریکا از اولین کسانی بودند که دست به سنجش احساس اندازه رضایت و امنیت مردم زدند. آنها به اهمیت رضایت از زندگی در سیاست‌گذاری توسعه اجتماعی و برنامه‌ریزی‌های ملی دولت‌ها تصریح کرده‌اند (25: 2001 Hewstone,).

2-2-2-9- احساس خوشبختی با بیگانگی و بی‌اعتمادی همبستگی( اینگلهارت1994).

احساس خوشبختی با بیگانگی و بی‌اعتمادی همبستگی دارد (اینگلهارت، 1994: 43).

2-2-2-10- همبستگی  رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی( بیکر،1990).

رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی همبستگی دارد (1990 baker, به نقل از نایبی، 1374: 13).

[1] – Norman Bradburn

[2] – David Caplovitz

[3] – National Opinion Research Center

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟