دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

۱مقدمه

امروزه، مسائلی زیرا افزایش فشارهای رقابتی، دشواریهای کسب وکار،محدودیت منابع ،پیچیدگی های تکنولوژیک وتخصصی ترشدن کارها،شتاب تحولات محیطی،عدم اطمینان به آینده،افزایش هزینه ها،بزرگ شدن بیش از اندازه بعضی از سازمانها (بویژه در بخش عمومی ) ونیز محدودیت های قانونی سبب شده می باشد تا سازمانها در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده وبرای دست یابی به مزیتهای رقابتی در دنیای کنونی کسب وکار ،به استراتژیهای جدیدی روی آورند. یکی از این استراتژیها تمرکز برشایستگی‌های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیتها به منابع خارج ازسازمان (برون‌سپاری) می باشد.( چشم براه، مرتضوی،1389: ۹)

ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻔهوم ﺑﻬﺮه‌وری و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻣـﺮی روﺷﻦ و ﺑﺪﻳﻬﻲاﺳﺖ و ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ­ﻧﺮخ­ﺑﻬﺮه‌وری،­ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ­در­روشﻫـﺎی­اداره­ﺳـﺎزﻣﺎن­و­در­ﺻﻮرت­ﻟﺰوم­ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨـﺎبﻧﺎﭘـﺬﻳﺮﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ .از ﻧﻈـﺮﻋﻠﻤـﻲ، روشﻫـﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻘﻼﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ، از آﻧﻬﺎﻛﻤﻚﺑﮕﻴﺮﻧﺪ . ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل تکنیک ﻫﺎ روشﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰاﻳﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روش­ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺧﺪﻣﺎت،­از­ﺟﻤﻠﻪ­ﺑﺮونﺳﭙﺎری­ﻛـﻪ­در­­آن­­ﺗﻤـﺎم­ﻳﺎ­ﺑﺨﺸﻲ­ازﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی­ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻪ­اﻓﺮاد ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧـﻲ واﮔـﺬارﻣـﻲﺷـﻮد، ﻳﻜـﻲازروشﻫﺎی ﺑﻬﺮه­وری­اﺳﺖﻛﻪ در دو دﻫﻪ­اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ می باشد. (پورمعلم ،۱۳۸۹: ۳ )

امروزه تغییرات فراوانی در اداره سازمانها صورت گرفته می باشد وساختار سازمانهاموجب تغییرات درشیوه های مدیریتی گردیده ­می باشد.در این زمان سازمانها برای رسیدن به اثربخشی وکارایی بالا مجبور هستند خود رابا شرایط موجود ومحیط وفق دهند .سازمانهای جدید فعالیتهای اصلی خودراباتوجه به نیروهای کلیدی خود انجام می‌دهند وضمن تجزیه وتحلیل ،فعالیتهایی که به نظر می ­رسد می تواند درخارج از سازمان انجام گردد را به نیروهای متخصص خارج از سازمان می سپارد ،به این امید که پیمانکاران ونیروهای خارج از سازمان باتوجه به تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانندآن رابهتر وباهزینه ای کمتر انجام دهند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو