دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف علمی این پژوهش تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیررفتار شهروندی سازمانی می باشد.

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش در شرکت گاز استان تهران و شرکتها و مؤسسات تابعه کاربرد دارد.

اهداف ویژه:

 1. تأثیر بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. تأثیر خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 4. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان
 5. تأثیر مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 6. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان
 7. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان
 8. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 9. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 10. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 11. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 12. سنجش اندازه تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان