دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش. 1

1-1مقدمه. 3

1-2 اظهار مساله پژوهش. 3

1-3 اهمیت موضوع. 5

1-4 اهداف پژوهش. 5

1-5 چهارچوب نظری. 6

1-6 مدل پژوهش. 7

1-7 فرضیات یا سوالات پژوهش. 7

1-8 تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش. 7

1-9 روش پژوهش. 9

1-10جامعه پژوهش. 9

1-11 قلمرو پژوهش. 9

1-11-1 قلمرو مکانی. 9

1-11-2   قلمرو زمانی. 9

1-11-3  قلمرو موضوعی. 9

1-12روش نمونه گیری و حجم نمونه. 10

1-13روش و ابزار جمع آوری اطلاعات. 10

1-14روش تجزیه وتحلیل. 11

فصل دوم :ادبیات و پیشینه پژوهش. 12

2-1- مقدمه. 13

2-1بخش اول:انعطاف پذیری. 14

2-1-1 انعطاف پذیری منابع انسانی. 14

2-1-2 نئوری انعطاف پذیری شناختی راند جی. اسپیرو. 16

2-1-3 دیدگاه روانشناسی شناختی. 17

2-2 بخش دوم: مقاومت در برابر تغییر سازمانی. 18

2-2-1 تعریف تغییر. 18

2-2-2 تعاریف تحول در سازمان. 18

2-2-3 مدیریت تغییر. 19

2-2-4 تغییرات فردی. 19

2-2-5- تعریف مقاومت در برابر تغییر. 20

2-2-6 مقاومت در برابر تغییر افراد. 20

2-2-7 مدیریت فرایند مقاومت در برابر تغییر. 22

2-2-8 پنج گام تأثیر گذار بر مدیریت تغییر. 23

2-2-9 تغییرات سازمانی. 25

2-2-10 – انواع تغییرات سازمانی. 25

2-2-11- ضوابط تغییر برنامه ریزی شده:. 26

2-2-12 مدلهای تغییر و «مدل پویای تغییرات». 26

2-2-12-1 مدل هفت مرحله ای تغییر. 29

2-2-12-2 مدل سیستمی تغییر. 29

2-2-12-3 مدل عملکرد فردی و سازمانی بورک- لیتون. 31

2-2-12-4 مدل پویای تغییرات. 32

2-2-13- مراحل پذیرش تغییر در سازمان. 35

2-2-14 موانع تغییر. 35

2-2-15 عاملان تغییر و مقاومت در برابر تغییر. 36

2-2-16 معضلات عمده مدیریت تغییر. 37

2-2-17 کاهش مقامت در برابر تغییر. 37

2-2-18 نظریه های مختلف تاریخی در باره تغییر. 38

2-2-18-1پارادایم نیوتنی. 38

2-2-18-2 پارادایم آشوب. 41

2-2-19 ابعاد مختلف مقاومت در برابر تغییر. 44

2-2-20 ادراک سیاست سازمانی و مقاومت در برابر تغییر. 45

2-2-21 ادراک سیاست سازمانی و مقاومت شناختی کارکنان در برابر تغییر  46

2-2-22 ادراک سیاست سازمانی و مقاومت هیجانی کارکنان در برابر تغییر  46

2-2-23 ادراک سیاست سازمانی و مقاومت رفتاری کارکنان در برابر تغییر  47

2-2-24 برخورد با مقاومت در برابر تغییر. 47

2-2-25 پنج ایده کلیدی برای مدیریت تغییر. 49

2-3 بخش سوم : رفتار شهروندی سازمانی. 51

2-3-1 تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی. 51

2-3-2 تعاریف رفتار شهروندی سازمانی. 52

2-3-3-ابعاد رفتار شهروندی سازمانی. 52

2-3-4 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………….74

2-3-5 اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان  59

2-3-6 علت های تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان  59

2-3-6-1 رشد و تقویت بهره وری همکاران. 59

2-3-6-2 افزایش بهره وری اداری. 60

2-3-6-3 آزاد کردن منابع برای تولید بیشتر. 60

2-3-6-5 هماهنگی بین اعضای تیم و فعالیت های گروهی. 60

2-3-6-6 توانایی جذب و نگهداری بهترین افراد از طریق محیط کاری جذاب  60

2-3-6-7 ثبات عملکرد سازمانی. 61

2-3-6-8 توانایی سازمان در انطباق با تغییرات محیطی. 61

2-4 بخش چهارم: پیشینه پژوهش. 61

2-4-1 تحقیقات داخلی. 61

2-4-2 تحقیقات خارجی. 62

فصل سوم: روش پژوهش. 65

3-1- مقدمه. 66

3-2- روش پژوهش. 66

3-3- فرایند پژوهش. 66

3-4- جامعه آماری. 67

3-5- روش نمونه گیری. 67

3-6- روش گردآوری اطلاعات. 68

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات. 68

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه. 68

3-8-1- روایی پرسشنامه. 68

3-8-2- پایایی پرسشنامه. 69

3-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها. 70

3-9-1- تجزیه و تحلیل توصیفی. 70

3-9-2- تجزیه و تحلیل استنباطی. 70

3-9-2-1- مدل یابی معادلات ساختاری. 70

3-9-2-2-  تحلیل مسیر. 72

3-9-2-3- تحلیل عاملی. 72

3-9-2-4- آزمون‌های برازندگی مدل کلی. 73

3-10- اختصار . 74

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های پژوهش. 75

مقدمه. 76

4-1- یافته های توصیفی. 76

4-1-1- توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه. 76

4-1-2- توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ‌دهندگان در نمونه. 77

4-1-3- توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه. 78

4-1-4- توزیع فراوانی متغیر اندازه سابقه اشتغال در نمونه  79

4-2- برآورد الگو. 80

4-2-1- آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف. 81

4-2-2- برآورد و آزمون الگوهای اندازهگیری (الگوهای عاملی تأییدی)  81

4-2-3- نتایج تحلیل معادلات ساختاری (آزمون فرضیه های پژوهش)  84

اختصار فصل چهارم. 97

فصل  پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش. 98

5-1- مقدمه . 99

5-2-خلاصـه تحقیـق .. 99

5-3- اختصار نتایج یافته های فصل چهار……………………………………………………127

5-4- نتیجه گیری. 102

5-5- موانع و محدودیت های پژوهش. 106

5-5-1- محدودیت های در دسترس محقق…………………………………………………….136

5-5-2- محدودیت های خارج از دسترس محقق. 106

5-6- پیشنهادات پژوهش. 107

5-6-1- پیشنهادات کاربردی. 107

5-6-2- پیشنهادات پژوهش. 108

5-7- اختصار. 108

منابع. 109

پیوست. 110

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف علمی این پژوهش تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیررفتار شهروندی سازمانی می باشد.

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش در شرکت گاز استان تهران و شرکتها و مؤسسات تابعه کاربرد دارد.

اهداف ویژه:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. تأثیر بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 2. تأثیر خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
 3. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان
 4. تأثیر مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 5. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان
 6. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان
 7. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 8. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 9. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
 10. سنجش اندازه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
 11. سنجش اندازه تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان