دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد………………………………. .الف

بسم الله الرحمن الرحیم………………………………. ب

صورتجلسه دفاع…………………………………… ج

سپاسگزاری………………………………………. و

تقدیم…………………………………………. ز

چکیده…………………………………………. ط

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فهرست مطالب……………………………………. ی

فصل اول (کلیات)                                                                                                                            ۱

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..۲
  • اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

1-3 ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

1-4روش  پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

فصل دوم (پیشینه پژوهش)                                                                                                                   ۹

2-1 مقدمه……. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1۰

2-2 اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1۱

2-3 پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

2-4پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱8

2-5بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن ………………………………………………………….۲۰

2-5-1 برون‌سپاری……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………۲۰

2-5-2 سازمان امورمالیاتی……………………………………………………………………………… …………………………………………………………. ۲۴

2-6 انتخاب فرایندهای مالیاتی جهت برون‌سپاری………………………………… ……………………………………………………………….۳۰

2-6 -1ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد…………………………………………….. …………………………………………………………………………۳۱

2-6 -2 معضلات فعلی نظام مالیاتی ایران…………………………………………….. ………………………………………………………………………۳۱

2-6 -3 ماده 59 قانون سوم توسعه کشور…………………………………………….. ………………………………………………………………………۳۴

2-6 -4 اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………….. …………………………………………………….۳۴

2-6 -5 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی…………………………………………….. …………………….۳۴

2-6 -6 ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر انقلاب به قوای 3 گانه……………………………………………………………….۳۵

2-6 -7 دفاتر پیشخوان دولت………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

2-6 -8 گروه های صاحبان مشاغل………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

2-7 عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

2-7- 1بین برنامه ریزی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد ارتباط مستقیم و معناداری هست……………………..۴۲

2-7- 2بین تحلیل استراتژیک فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد ارتباط مستقیم و معناداری هست…………………………..۴۴

2-7- 3بین تحلیل هزینه فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد ارتباط مستقیم و معناداری هست………………………………….۴۸

2-7- 4بین مذاکرات فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد ارتباط مستقیم و معناداری هست…………………………………….. ۴۹

2-7- 5بین الزامات پس از قرارداد فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد ارتباط مستقیم و معناداری هست……………………۵۲

2-8 مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

2-9جمع بندی ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………….۶۰

فصل سوم (روش شناسی)                                                                                                            ۶۲

3-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

3-2 نوع و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

3-3معرفی جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۳ -3-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

3-3-2- نمونه آماری و حجم آن………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

3-4روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

3-5روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

3-6روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………۶۶

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و اظهار نتایج حاصل از پژوهش)                                                                    ۶۸

4-1 مقدمه ……… ………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

4-2آمار توصیفی ……… ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

4-3آزمون نرمال بودن داده ها ……… ………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

4-4فرضیه ها……………………. ……… …………………………………………………………………………………………………………………۷۷

4-4-1فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

4-4-2فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

4-4-3فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

4-4-4فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

4-4-5فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

4-4-6فرضیه فرعی پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

4-5استاندارد سازی ابزارهای اندازه گیری……………………………………………………………………………………………… ۸۲

4-6تحلیل عاملی اکتشافی مولفه برون‌سپاری…………………………………………………………………………………………. ۸۳

4-7مدل اندازه گیری مولفه عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

4-8مدل ساختاری پژوهش …… ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

فصل پنجم (نتیجه گیری و جمع بندی )                                                                                          ۹۴

5-1مقدمه…. …… ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

5-2نتایج برگرفته از آزمون فرضیه ها…… ……………………………………………………………………………………………….۹۶

5-3پیشنهادات کاربردی…… ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

5-4پیشنهادات برای پژوهش های آتی…… …………………………………………………………………………………………. …۱۰۲

5-5موانع و محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

پیوست

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

منایع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو