دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

قسمتی از متن پایان نامه :

  • تاریخچه و طریقه برون‌سپاری

پس از پایان عصر یکپارچه سازی عمودی که سازمان ها از آغاز­تا انتهای فعالیت­های­زنجیره­تامین راتماماًخودپیاده واجرا می نمودند،اکنون عصربرون‌سپاری فعالیت های سازمانی ظهور کرده می باشد.

قدمت مفاهیمی زیرا مقاطعه­کاری ،سرمایه­گذاری­مشترک­ومشارکت­راهبردی­به­صدها سال پیش برمی‌گردد.این مفاهیم ،درحوزه های گوناگون رواج داشته اند.(گریور[1]،1999: ۱۳)

کشاورزی:به کار گماری گروه هایی ازکارگران مهاجر به مقصود یاری آنان در فصل برداشت محصول

شرکت های ساختمانی: مقاطعه کاری عناصری از ساختمان سازی(نظیر برق کشی ولوله کشی )

دولت:بستن پیمان برای­تولید­تجهیزات نظامی باپیمانکارانی که شریک راهبردی دولت محسوب می شدند.این پیمانکاران نیز برای اجرای کار،قراردادهایی فرعی باپیمانکاران دیگر منعقد می کردند.

آن چیز که برون‌سپاری را از این مفاهیم مشابه جدا می کند،این می باشد که در برون‌سپاری ،فعالیت های داخلی به بیرون واگذار می­شوند.در حالیکه این امر­،لزوماًدر قراردادفرعی­وسرمایه گذاری مشترک مصداق ندارد.به علاوه ،در برون‌سپاری باتجدید ساختار سازمانی روبرو خواهیم بود که این امر در قراردادهای فرعی الزاماً به چشم نمی­خورد.طی سالهای 1970تا1980با رشد­جهانی­شدن ،سازمان ها­تمایل بیشتری به برون‌سپاری فعالیت ها نشان دادند،اما برون‌سپاری به مفهوم امروزی آن ،به عنوان یک راهبرد رسمی بازرگانی ،در اواخر دهه ی 1980مطرح گردید.درسال 1989این اصطلاح برای توصیف طریقه روبه رشد شرکت های بزرگی ظهور پیدا نمود که سیستم­های اطلاعاتی خود­را به تامین­کنندگانی بیرونی واگذار می کردند.چالش اصلی در این دوران مشخص کردن فعالیت ها وفرآیندهای اصلی واتخاذ تصمیم برون‌سپاری بوده می باشد.در اوایل دهه 90سازمان ها با تمرکز برتوانمندی های محوری خود اقدام به برون‌سپاری فعالیت هایی نمودندکه برای ادامه حیات سازمان ضروری بود اما به گونه مشخص ومستقیم به فعالیت اصلی کسب وکار ارتباط نداشت.در این دوره قراردادهای برون‌سپاری متنوع گردیدوبرخی سازمان ها حسابداری ،منابع انسانی،امنیت ،وپردازش اطللاعات را برون‌سپاری کردند.

درگذشته برون‌سپاری تنها هنگامی صورت می گرفت که سازمان ها به دلایلی همچون عدم توانمندی،فقدان ظرفیت ،فشارهای مالی یا محدودیت فناوری،قادر به انجام کار خاصی نبودند.اما امروزه سازمان ها تمرکز کمتری بر­مالکیت ودر نتیجه تمرکز بیشتری­برشراکت­های­راهبردی­برای­کسب­نتایج­غنی­ومطلوب دارند .سازمان ها برون‌سپاری رابراین اساس که چه کسی می تواند نتایج موثرتری برای یک فعالیت مشخص ارائه دهد انتخاب می کنند. (الفت،براتی ،1389 :31)

[1] Greaver

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو