دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

اجتماعی و متغیرهای زمینه ای

همچنانکه ملاحظه می گردد بین جنس و رضایت از آزادی­های سیاسی- اجتماعی ارتباط معناداری هست. دانشجویان پسر دارای میانگین رتبه ای 81/191 هستند و دانشجویان دختر دارای میانگین رتبه ای 34/240 می باشند. پس همچنانکه در سطر نخست هم ملاحظه می گردد تفاوت در اندازه رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی بین دانشجویان پسر و دختر معنادار می باشد و پسران نسبت به شرایط سیاسی- اجتماعی موجود ناراضی تر هستند(همان:175).

به لحاظ مقطع تحصیلی نیز میانگین رتبه ای رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی به ترتیب عبارت می باشد از: کاردانی 17/373، کارشناسی 05/226، کارشناسی ارشد 42/174 و دکترا 38/112 هم­چنانکه ملاحظه می گردد هر قدر مقطع تحصیلی فرد بالاتر می رود اندازه رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی نیز کاهش می یابد.

از لحاظ دسته آموزشی نیز شرایط به همین ترتیب می باشد. در دسته رشته های علوم انسانی و تربیت بدنی میانگین رتبه ای رضایت از آزادی­های سیاسی- اجتماعی 62/231، در دسته علوم پایه و علوم ریاضی دارای میانگین رتبه ای 04/243 و در دسته رشته های فنی- مهندسی و دامپزشکی 59/185 می باشد. نتایج ردیف 12 جدول شماره 5-3 حکایت از آن دارد که دانشجویان رشته فنی- مهندسی و دامپزشکی دارای رضایت پایین تری نسبت به دو دسته دیگر هستند و این تفاوت معنادار می باشد. سایر متغیرهای زمینه ای ارتباط معناداری با رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی ندارد. پس می توان حدس زد که ناراضی ترین افراد نسبت به شرایط سیاسی- اجتماعی کشور دانشجویان پسر از دانشکده های فنی یا مهندسی و دامپزشکی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا هستند(همان:176).

2-2-1-4- احساس رضایت از زندگی و احساس عدالت توزیعی (صفری شالی1389و1383)

احساس رضایت از زندگی با احساس عدالت توزیعی همبستگی بالایی دارد (صفری شالی، 1383: 135).

احساس امنیت با رضایت از زندگی دارای همبستگی قوی بوده و هر دو از شاخص‌های کلیدی رفاه اجتماعی محسوب می شوند (صفری شالی، 1389: 4).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش اندازه رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات پژوهش

1-اندازه رضایت از زندگی در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر می باشد؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟